Система критеріїв та показників оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок

Автори:
Цапук Олена Юріївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
137 - 145
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуті основні напрями ефективності реалізації інноваційного процесу в сучасних умовах розвитку наукоємних ринків. Проаналізовано проблеми оцінювання стану впровадження інноваційних розробок у контексті діяльності промислових підприємств. Запропоновано систему критеріїв і показників у розрізі ефектів впровадження, яка дозволяє оцінити ефективність упровадження інноваційних розробок та дає можливість виділити стратегічні альтернативи і шляхи вдосконалення процесу впровадження інноваційних розробок на промисловому ринку.


Ключові слова
критерії, показники, ефективність, інноваційна розробка, ефект, механізм упровадження


Посилання
 1. Боронин О.С. Многокритериальная оценка экономической эффективности инновационных проектов / О.С. Боронин, С.Н. Яшин // Экономические науки. – 2010. – №11. – С. 253-256.
 2. Грейсон Дж. Американский менеджмент на пороге XXI века / Дж. Грейсон, К. О'Делл. – М. : Экономика, 1991. – 320 с.
 3. Державний комітет статистики: формат представлення статистичних даних [Електронний ресурс]: публікації / статистика науки та інновації. – Електрон. дані (2 файли). – 2012. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Друкер П. Як забезпечити успіх в бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер. – К. : Україна, 1994. – 319 с.
 5. Завлин П.Н. Инновационное предпринимательство: организация, статистика, проблемы / П.Н. Завлин // Инновации. – 1996. – № 3. – С. 8-13.
 6. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 192 c.
 7. Ілляшенко С.М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д-ра екон. наук, професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с.
 8. Казанцев А.К. Основы инновационного менеджмента: теория и практика / А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели. – М. : Изд-во «Экономика», 2008. – 518 с.
 9. Ландик В.І. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки / В.І. Ландик // Економіст : науковий журнал. – Київ, 2001. – № 12 (грудень). – С. 52–57.
 10. Санто Б. Инновация как средство экономического развития : учебник / Б. Санто. – М. : Прогресс, 2005. – 376 с.
 11. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях нечеткой вероятностной неопределенности / С.А. Смоляк // Экономика и математические методы. – 2001. Том 37. – № 1. – С. 3-17.
 12. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент : монография / Р.А. Фатхутдинов. − М. : Маркетинг; «Дашков и Со», 2002. − 892 с.
 13. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. – СПб. : Питер «Академия финансов», 2004. – 464 с.
 14. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення : монографія. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 315 с.
 15. Шумпетер И. Теория экономического развития: Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры / И. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
 16. Юрьев В.М. Инструментарий управления инвестиционно-инновационными процессами в хозяйствующих системах / В.М. Юрьев, А.С. Вострикова. – Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина,. 2009. – 257 с.
 17. GDP (current US$) 2012. Site of the World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.