Організаційно-економічні передумови формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві

Автори:
Шипуліна Юлія Сергіївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
100 - 113
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті викладено результати порівняльного аналізу інноваційної активності України і країн світу, визначено позиції України за показниками здатності до створення і впровадження інновацій, а також їх результативності. Виконано аналіз фактичного стану й проблем забезпечення ефективності методів регулювання і стимулювання інноваційної діяльності на рівні держави та окремого підприємства. Запропоновано авторське визначення поняття інноваційно-сприятливого середовища, визначено його елементи, окреслено коло методів його формування, розроблено схему їх узгодженої взаємодії.


Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційна активність України, інноваційно-сприятливе середовище, державне регулювання і стимулювання, інноваційна культура, стимулювання інноваційної діяльності підприємства


Посилання
 1. Захарченко В.И. Инновационное развитие в Украине: наука, технология, практика : монография / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Л.В. Ширяева. – Одесса : Печатный дом, Фаворит. – 2011. – 598 с.
 2. Ильяшенко С.Н. Согласование мотивов всех участников инновационного процесса / С.Н. Ильяшенко // Справочник экономиста. – 2004. – № 1. – С. 31-38.
 3. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – 192 с.
 4. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.
 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.
 6. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-26.
 7. Ілляшенко С.М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи  управління : монографія / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко / за ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.
 8. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.
 9. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 c.
 10. Меркулов М.М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями / М.М. Меркулов. – Одеса : Фенікс, 2008. – 344.
 11. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – 432 c.
 12. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с.
 13. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.
 14. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2012. – 305 с.
 15. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / Д.А. Новиков, А.А. Иващенко. – М. : КомКнига, 2006. – 332 с.
 16. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 17. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – 644 с.
 18. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография : в 4 т. / А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др. ; под. общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-гуманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. Т. 1. – 572 c.
 19. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография : в 4 т. / И.П. Булеев, В.И. Дубницкий, Е.М. Азарян и др. ; под. общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-гуманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 2. – 532 c.
 20. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография : в 4 т. / В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко, З.В. Гересимчук и др. ; под. общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-гуманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 3. – 400 с.
 21. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография : в 4 т. / И.П. Булеев, В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко и др. ; под. общ. ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 4. – 373 с.
 22. Українська система вищої освіти отримала 25-ту позицію у світовому рейтингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/news/29487/.
 23. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційного розвитку підприємств України / Д.М. Черваньов, Л.І. Рейкова. – К. : Знання, 1999. – 514 с.
 24. Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 132-138.
 25. Шипуліна Ю.С. Потенціал інноваційного розвитку підприємства / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 304-453.
 26. Шипуліна Ю.С. Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд  / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 128-140.
 27. Highest proportions of innovative enterprises inGermany, Luxembourg and Belgium [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-11012013-AP/EN/9-11012013-AP-EN.PDF.
 28. Launch of the 2013 Human Development Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013/.
 29. Science, technology and innovation. Maintables / Eurostat / European commission. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ science_technology_innovation/data/main_tables.
 30. The Global Competitiveness Report 2012-2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/#.
 31. The Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013.
 32. Webometrics-2013: українські університети продовжують зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/news/34219/?fb_action_ids=463537267035524& fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582.
 33. World competitiveness online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/.