Управління маркетинговими ресурсами в умовах інноваційного розвитку вітчизняних підприємств

Автори:
Біловодська Олена Анатоліївна, Коваленко Яна Анатоліївна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
90 - 99
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто актуальність розмежування понять «маркетинговий потенціал» та «маркетинговий ресурс», доцільність виокремлення маркетингових ресурсів в окрему складову ресурсної бази інноваційно-спрямованого підприємства, досліджено теоретичні засади процесу управління маркетинговими ресурсами на інноваційно-спрямованому підприємстві, запропоновано авторський підхід до класифікації маркетингових ресурсів та формування принципів їх управління.


Ключові слова
ресурси підприємства, маркетингові ресурси, управління маркетинговими ресурсами, інноваційна діяльність


Посилання
 1. Europe’s Successful Exporters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mceama.com/.
 2. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : підручник / О.С.Тєлєтов. – К. : ЦУЛ, 2004. – 248 с.
 3. Мерзликина Г.С. Интегрированное формирование в промышленности: оценка эффективности : монография / Г.С. Мерзликина, Ю.В. Качапкина. – Волгоград : ВолгГТУ, 2012. – 160 с.
 4. Олексюк О.А. Маркетинговий потенціал підприємств / О.А. Олексюк // Маркетинг в Україні. – Київ : Українська асоціація маркетингу, 2001. – № 4. – С. 12.
 5. Безрукова Т.Л. Управление конкурентоспособностью предпринимательской организации / Т.Л. Безрукова, Е.И. Сапронов, С.С. Морковина. – М.: КноРус, 2008. – 293 с.
 6. Ильяшенко С.Н. Анализ рыночных возможностей инновационного развития предприятия в условиях нечеткой оценки факторов внешней и внутренней среды / C.Н. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Вісник СумДУ. Серія Економіка, 2010. – № 1. – С. 97-102.
 7. Ілляшенко С.М. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком / С.М. Ілляшенко // Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 14-26.
 8. Ілляшенко С.М. Формування концептуальних засад маркетингу інновацій / С.М. Ілляшенко // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – С. 265-281.
 9. Секерин В.Д. Инновационный маркетинг : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 238 с.
 10. Балабанов  И.Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / И.Т. Балабанов. – СПб. : Питер Пресс, 2000. – 207 с.
 11. Фатхудинов Р.А. Стратегический менеджмент / 7-е изд., испр.и доп. – М. : Дело, 2005. – 448 с.
 12. Сафонов Ю.М. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / Ю.М. Сафонов, Н.С. Завізєна. – Одеса : Апрель, 2011. – 234 с.
 13. Стивен Р. Кови. Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала = The 7 Habits of Highly Effective Managers. – М. : «Альпина Паблишер», 2012. – С. 96.
 14. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 362 с.
 15. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / Б.Є. Бачевський, І.В Заблодська, О.О. Решетняк. – К. : Центр навчальної літератури, 2009.– 400 с.
 16. Шемякина Т.Ю. Система управления инновационной деятельностью предприятий : учеб. пособие / Т.Ю. Шемякина. – М. : Флинта. – МПСИ, 2007. – 272 с.
 17. Колінко Н.О. Структурно-логістична схема управління інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] / Н.О. Колінко. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/13978/1/49_329-340_Vis_727_Menegment.pdf.
 18. Stilwell F. Political Economy: The contest of economic ideas / F. Stilwell. – Oxford : University Press, 2006.
 19. Добикіна О.К. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с.