Аналіз тенденцій розвитку ринку дизельного палива

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Клименко Владислав Володимирович
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
74 - 89
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Досліджено тенденції розвитку ринку дизельного палива та виявлено існуючі можливості інноваційного розвитку його конкретного виробника. Це дозволить вибрати кращий із розглянутих варіантів управлінського рішення відповідних підприємств на сировинно-переробних ринках дизельного палива. Запропоновано підходи до проведення маркетингових досліджень на ринках матеріалів і сировини.


Ключові слова
ринок дизельного палива, конкуренція на промисловому ринку палива, конкурентоспроможність продуктів переробки палива, маркетингові дослідження сировини, комплекс маркетингу рідкого палива


Посилання
 1. Розробка наукових основ маркетингу інновацій: звіт про НДР (заключний). Ч. 1, 2 / Кер. С.М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011, Ч. 1. – 2011. – 363 с.
 2. Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг / В.П. Пилипчук, О.Ф. Оснач, Л.П. Коваленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.
 3. Савченко М.В. Методология эффективной организации рационального использования энергетических ресурсов в системе предпринимательства : дис. … доктора эконом. наук : 08.00.05 / Савченко Марина Викторовна. – Санкт-Петербург, 2005 – 248 с.
 4. Сергеев И.В. Экономика предприятия / И.В. Сергеев – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 304 с.
 5. Зверев А.В. Маркетинг российского рынка нефтепродуктов : дис. … кандидата эконом. наук : 08.00.05 / Зверев Александр Викторович. – Москва, 1998. – 258 c.
 6. Чулок А.А. Продуктовые инновации в нефтеперерабатывающей отрасли России / А.А. Чулок // Российское предпринимательство. – 2002. – № 1 (25). – С. 19-28.
 7. Спицын В.В. Сравнительный анализ показателей инновационной деятельности России и зарубежных стран / В.В. Спицын // Вестник Томского государственного университета – 2010. – № 331 – С. 153-158.
 8. Анализ мирового рынка дизельного топлива [Електронний ресурс]. – Готовые обзоры рынков и маркетинговые исследования BusinesStat. – Режим доступу: http://businesstat.ru/world/surveys/fuel/lubricants/diesel/500-analiz-mirovogo-rynka-dizelnogo-topliva-v-2006-2010-gg-prognoz-na-2011-2015-gg.html.
 9. Рябцев Г.Л. Нефтепродукты в Украине: настоящее и будущее : монография / Г.Л. Рябцев, С.В. Сапегин, В.Э. Лир. – К. : ЧП «Санспарель», 2008. – 280 с.
 10. Сапегин С.В. Дизельное топливо : справочник / С.В. Сапегин, Г.Л. Рябцев. – К. : Санспарель, 2009. – 120 с.
 11. Офіційний сайт Міжнародної Маркетингової Групи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/baza.php.
 12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 13. Анализ импорта и экспорта нефти [Електронний ресурс]. – Сетевое агентство «Alliance CapitalManagement». – Режим доступу: http://mdo.marketing.vc/ ie.html?cat=160.
 14. Інформаційні довідки про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за 2006-2011 роки [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=188753&cat_id=35081.
 15. Аналитика: Украинская нефтепереработка в 2011 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/333d7054cf557ec0c2257988005eada4.
 16. Паливно-енергетичні ресурси України : статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2011. – 316 с.
 17. Обзоры рынка автозаправочных станций [Електронний ресурс]. – Сетевое агентство «Alliance Capital Management». – Режим доступу: http://www.marketing.vc/view_subsects. php?num=469.
 18. Нагорний Є.І. Науково-методичні засади маркетингового тестування промислової інноваційної продукції : дис.. … кандидата економ. наук : 08.00.04 / Нагорний Євген Ігоревич. – Суми : СумДУ, 2011. – 272 с.
 19. Реалізація інноваційної продукції у 2011 р. [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт українського інституту науково-технічної і економічної інформації. – Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=480.
 20. Таранюк Л.М. Методика стратегічного аналізу при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л.М. Таранюка. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2010. – С. 99-106.
 21. Пересадько Г.О. Управління інноваційними стратегіями як елемент впровадження стратегічного реінжинірингу // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / За заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л.М. Таранюка. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2010. – С. 225-243.
 22. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення / О.С. Тєлєтов. – Суми : Вид-во Сумського державного університету, 2002. – 231с.
 23. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження / О.С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с.