Пріоритети та тенденції оптимізації управління лікарняним сектором охорони здоров’я Республіки Болгарія

Автори:
Стойчева Мімі Георгієва
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
276 - 284
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

Метою статті є аналіз специфіки, пріоритетів і тенденцій реформ в управлінні лікарняним сектором охорони здоров’я Республіки Болгарія в контексті прийнятої Національної стратегії охорони здоров'я і Плану дій до неї на 2008-2013 рік, беручи до уваги тенденції європейських реформ і практику організації лікарняної медичної допомоги, а також рекомендації Національних дискусій із проблем лікарняного сектору охорони здоров'я.


Ключові слова
системи охорони здоров'я, реформи в охороні здоров'я, стратегія охорони здоров'я, лікарняна медична допомога, лікарняний догляд і послуги, лікарняний менеджмент


Посилання
 1. Борисов В. Стратегически здравен мениджмънт: философия и практика / В. Борисов. – С., 2006. – 320 с.
 2. Борисов В. Управление на болничните ресурси / В. Борисов, К. Цачев, Гл. Комитов, Стр. Генев. – С., 2011. – 435 с.
 3. Делчева Е. Финансиране на болничната помощ в България чрез диагностично-свързаните групи / Н. Делчева, Й. Ваклинов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ehealth-bg.org/mages/12-DRS_Finansing1.pps.
 4. Годишен доклад на МЗ за състояние на здравето на гражданите през 2009 г. и изпълнение на Националната здравна стратегия. – С. : МЗ, 2010. – 189 с.
 5. Икономически анализ за дейността на лечебните заведения за болнична помощ за периода 2001-2009 г. Прогнозиране за периода 2010-2014 г. // Бюлетин НЦЗИ. – 2010. – № 10. – 187 с.
 6. Кацаров В. Стратегическо импровизиране – нова та алтернатива в болничния мениджмънт / В. Кацаров // Медицински меридиани. – 2012. – С. 1-2, 22-31.
 7. Кацаров В. Икономически и организационни аспекти на мениджмънта на многопрофилна болница за активно лечение в условия та на финансова и икономическа криза (Опит на пета МБАЛ-София ЕАД) : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен «доктор» / В. Кацаров. – Медицински університет София, Факултет обществено здраве. – С., 2011. – 131 с.
 8. Комитов Г. Финансиране на болничната помощ в света, ЕС и България / Г. Комитов, Стр. Генев // Медицински меридиани. – 2012. – С. 1-2, 5-21.
 9. Концепция за преструктуриране на болничната помощ на Република България (2009) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:www.strategy.bg/StrategicDocuments/Wiew.aspx? lang=bg-BG&_d=602.
 10. Национальная стратегия здравоохранение Р. Болгария на 2008-2013 гг. // Государственная Газета. – 2008. – № 104 (от 16.12.2008). – С. 37-39.
 11. Министерство по здравоохранению Р. Болгария [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mh.government.bg/DownoloadHandler.ashx/4524.
 12. Министерство по здравоохранению Р. Болгария [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mh.goverment.bg/Downoloadhandler.ashx/4522.
 13. Министерство по здравоохранению Р. Болгария [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mh.goverument.bg/neus.aspx?/and=BG&neusind=28288home=tru.
 14. План-програма за внедряване на диагностично свързаните групи в системата на здравеопазването в България [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ncphp.government.bg/773.