Розвинення інфраструктури ринку екологічно чистих товарів промислового регіону

Автори:
Бєлякова Оксана Володимирівна, Солоха Дмитро Володимирович
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
267 - 275
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У роботі досліджено теоретичні складові та практичні підходи до формування інфраструктури ринку екологічно чистих товарів промислово розвинених регіонів України. Надано порівняльну характеристику основних складових ринкової інфраструктури, представлено систему її розвитку у форматі суб’єктно-об'єктних взаємодій.


Ключові слова
ринок, екологічно чистий товар, регіон, інфраструктура, система, розвиток, інноватика, екологізація


Посилання
 1. Амоша О.І. Взаємодія держави і регіонів у стратегічному плануванні ефективного розвитку виробництва / О.І. Амоша // Схід. – 1999. – № 4. – С. 3-6.
 2. Бєлякова О.В. Фактори ефективності екологічного маркетингу / О.В. Бєлякова // Торгівля і ринок України. – Донецьк, 2006. – Вип. 22. – С. 166-170.
 3. Бєлякова О.В. Взаємодія структурних елементів ринку екологічно чистої продукції як умова його ефективного розвитку / О.В. Бєлякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – T. 4, № 6. – С. 54-57.
 4. Гончаров В.Н. Організація управління ефективним розвитком промислових підприємств в умовах ринкового середовища : монографія / В.Н. Гончаров, Д.В. Солоха. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2006. – 206 c.
 5. Горшков Д.В. Рынок экологически чистых продуктов: зарубежный опыт и перспективы России / Д.В. Горшков // Маркетинг в России и за рубежом. – № 6. – 2004. – С. 25-33.
 6. Должанський І.З. Організація процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів : монографія / І.З. Должанський, О.В. Бєлякова / Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2009. – 235 с.
 7. Ілляшенко С.М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління : монографія / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко [за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.
 8. Мамлєєва Я.В. Роль екологічного підприємництва в природооблаштуванні / Я.В. Мамлєєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Москва, 2006. – С. 7-13.
 9. Никишкин В.В. Роль маркетингових исследований в разработке стратеги выведения нового продукта на рынок / В.В. Никишкин, И.В.Гурова // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – № 4. – С. 78-91.
 10. Скрипчук П.М. Організаційно-економічні основи запровадження екологічної стандартизації і сертифікації : монографія / П.М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 259 с.
 11. Потенціал регіону: вектори формування та використання : монографія / О.О. Шубiн, O.M. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2011. – 658 с.