Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні

Автори:
Комарницька Ганна Омелянівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
247 - 253
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті обґрунтовано поняття урбокластера як інноваційної структури з регулювання урбанізаційних процесів у регіоні. Виходячи з особливостей сучасного трактування процесів кластеризації в територіальних суспільних системах та з урахуванням актуальних тенденцій розвитку урбанізації в Україні з метою активізації переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку, запропоновано систему напрямків регулювання урбанізаційних процесів. Визначено перелік ключових регуляторів урбанізаційних процесів у регіоні та окреслено перспективи подальших досліджень.


Ключові слова
урбокластер, інноваційна структура, інноваційний розвиток, регулювання, урбанізаційні процеси, соціальна урбанізація, регулятори


Посилання
  1. Амоша О.І. Формування кластерної моделі соціально-економічного розвитку міста [Електронний ресурс] / О.І. Амоша, К.В. Нєкрасова // Економіка будівництва і міського господарства. – Режим доступу: http://prev.donnasa.edu.ua/win /publish/issues/ esigh/st02.pdf.
  2. Важинський Ф.А. Зарубіжний досвід розвитку територіально-виробничих систем / Ф.А. Важинський, О.О. Жовтанецька, А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3.– С. 141-145.
  3. Лисенко І.В. Кластерна концепція інноваційного розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / І.В. Лисенко. – Режим доступу : http://www.confcontact.mcom/20111019/ 2_lisenko.htm.
  4. Нагірна В.П. Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії / В.П. Нагірна // Український географічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 36-41.
  5. Сандига І.В. Кластеризація економіки як умова її розвитку [Електронний ресурс] / І.В. Сандига. – Режим доступу: http://intkonf.org/sandiga-iv-klasterizatsiya-.ekonomiki-yak-umova-yiyi-rozvitku//.
  6. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения : учебное пособие для вузов / Ю.А. Симагин. – М. : ИТК «Дашков и Кo», 2005. – 243 с.
  7. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком : навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К. : Вища шк., 2000. – 223 с.
  8. Сучасні урбанізаційні процеси: тенденції та регіональна диференціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/720-suchasni-urbanizatsijni-protsesi-tendentsiji-ta-regionalna-diferentsiatsiya.
  9. Тєлєтов О.С. Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2011. – № 1. – С. 176-184.
  10. Феленчак Ю. Застосування кластерного аналізу в дослідженнях ризиків демографічних втрат: місто, регіон, держава / Ю. Феленчак // Схід : аналітично-інформаційний журнал – Спец. випуск. – 2011. – № 1 (108). – С. 178-182.