Інноваційна культура як основа сприятливого середовища інноваційного розвитку організації: методичні засади оцінки

Автори:
Шипуліна Юлія Сергіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
236 - 246
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розкрита роль інноваційної культури як основи формування інноваційно сприятливого середовища інноваційного розвитку організації. Визначено та систематизовано фактори, що визначають стан інноваційної культури суспільства та окремої організації. Розроблено методичні підходи до аналізу стану інноваційної культури суспільства як складової макросередовища, а також до аналізу внутрішньої інноваційної культури організації як складової її потенціалу інноваційного розвитку. Результати аналізу можуть бути покладені в основу системи цілеспрямованого управління процесами формування інноваційної культури організації.


Ключові слова
: інноваційна культура суспільства, інноваційна культура організації, фактори впливу, інноваційна діяльність, підсистеми та елементи інноваційної культури, потенціал інноваційного розвитку, інтелектуальний капітал


Посилання
 1. Балабанов В.О. До проблеми формування інноваційної культури суспільства / В.О. Балабанов // XXI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали Третьої Міжнародної науково-технічної конференції, 21-22 травня 2004 року. – Частина 1 / ред. Г.П. Балабанова. – К. : Фенікс, 2004. – С. 388-391.
 2. Биконя С. Інноваційна культура – умова реалізації інноваційної політики [Електронний ресурс] / С. Биконя // Персонал. – 2006. – № 4. – Режим доступу: http://personal.in.ua/article.php?ida=266.
 3. Бондар-Підгурська Оксана. Інноваційна культура як необхідна умова сталого розвитку соціально-економічної системи / Оксана Бондар-Підгурська, Яна Коротич // Збірник тез доповідей Міжнародного студентського форуму «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір». – Луцьк : ВІЕМ, 2012. – С. 124-127.
 4. Захарчишин Г.М. Інноваційна культура як пріоритетний напрямок інноваційного розвитку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Г.М. Захарчишин, Л.С. Любомудрова. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_05/05_zahachin.htm.
 5. Захарчишин Г.М. Концептуальна модель інноваційної культури підприємства / Г.М. Захарчишин, О.Я. Андрійчук // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.8. – С. 272-278.
 6. Зубенко В.В. Инновационная культура в системе организационной культуры предприятия / В.В. Зубенко // Экономика и управление. – 2007. – № 4-5. – С. 93-97.
 7. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – 192 с.
 8. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С.16-26.
 9. Казмірчук C. Інноваційна культура: роль і місце в інноваційному розвитку підприємства / C. Казмірчук // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Вип. 1(3). – С. 66-70.
 10. Камерон К.К. Диагностика и изменение организационной культуры / К.К. Камерон, Р. Куин; пер. с англ. / под ред. И.А. Андреевой. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
 11. Ларичева Е.А. Развитие инновационной культуры на предприятии / Е.А. Ларичева // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2009. – № 2 (22). – С. 128-133.
 12. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.
 13. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура [Електронний ресурс] / А. Николаев. – Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/9_5_01.htm.
 14. Николаев А.И. Инновационная культура как культура перемен (проблемы, задачи, дефиниции, предложения) / А.И. Николаев, Б.К. Лисин // Инновации. – 2002. – № 2, 3.
 15. Патора Л. Формування інноваційної культури як основи для розвитку інноваційного потенціалу підприємства / Л. Патора, Н. Цимбаліста // Проблеми економіки та управління : Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 603-608.
 16. Типы культуры организации по С. Ханди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hr-portal.ru/pages/okk/tko.php.
 17. Тофлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тофлер; пер. с англ. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. – 669 с.
 18. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – 3-е изд.; пер. с англ. / под ред. Т.Ю. Ковалевой. – СПб. : Питер, 2007. – 336 с.
 19. Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 132.