Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня

Автори:
Маслак Ольга Іванівна, Гришко Наталя Євгеніївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
198 - 208
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті виділено структурні компоненти механізму управління економічною безпекою підприємства. Запропоновано методичний підхід, який дає можливість підвищити ступінь економічної обґрунтованості прийняття рішення відносно пріоритетності реакції підприємства в рамках управління економічною безпекою.


Ключові слова
управління економічною безпекою, функціональні складові, метод ієрархій, пріоритет, раціональний рівень


Посилання
  1. Додонова В.І. Лінгво-семантичний аналіз поняття «раціональність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Niz/2009_10/Dodonova.html.
  2. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3 (21). – С. 11-20.
  3. Кирієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка підприємства й організація виробництва» / А.В. Кирієнко. – Київ, 2000. – 19 с.
  4. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.
  5. Маслак О.І. Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств / О.І. Маслак, Н.Є. Гришко // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – Вип. 6 (71). – С. 183-187.
  6. Річна фінансова звітність підприємств. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua.
  7. Руденський Р.А. Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання» / Р.А. Руденський. – Донецьк, 2002. – 15 с.
  8. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.
  9. Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» / Л.Г. Шемаєва. – Київ, 2010. – 42 с.
  10. Kleshev A.S. A structure of domain ontologies and their mathematical models / A.S. Kleshev, I.L. Artemjeva // Proceeding of The Pacific Asian Conference on Intelligent systems. – 2001. – P. 410-420.