Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств»

Автори:
Дунська Алла Рашидівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
169 - 179
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті з методологічної точки зору обґрунтована необхідність введення в теорію інноваційного менеджменту нової категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств». За допомогою логіко-структурного аналізу на основі дослідження змістовних складових даної категорії автором визначена її сутність, доведена життєздатність даної категорії, виходячи із загальнофілософських принципів побудови наукових категорій.


Ключові слова
інновація, розвиток, механізм, інноваційний механізм, промислове підприємство


Посилання
 1. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.
 2. Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення: з дод. CD-Rom / Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с.
 3. Лапко О. Економіка інновацій : навч. посіб. / О.О. Лапко. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – 136 с.
 4. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 1999. – 514 с.
 5. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.
 6. Инновационный менеджмент : справочное пособие / П.Н. Завлин [и др.] ; ред. П.Н. Завлин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр исследований и статистики науки, 1998. – 567 с.
 7. Ковалев Г.Д Основы инновационного менеджмента : учебник / Г.Д. Ковалев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.
 8. Санто Б. Инновации как средство экономического развития / Б. Санто. – М. : Прогресс, 1991. – 255 с.
 9. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й.А. Шумпетер; пер. [з англ.] Василя Старка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
 10. Шеко П. Инновационный хозяйственный механизм [Електронний ресурс] / П. Шеко // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 2. – Режим доступу: http://uptp.ru/pages/content.php?Lang=RU&Mo=2&Year=1999.
 11. Колоколов В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур [Електронний ресурс] / В.А. Колоколов // Менеджмент в России и за рубежем. – 2002. – № 1. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml.
 12. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности : учеб. пособ. / И.Л. Туккель, С.Н. Яшин, В.К. Егоров, С.А. Макаров. – СПб. : Издательство СПбГТУ, 2010. – 247 с.
 13. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности / Ф. Найт // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 12-28.
 14. Lemerl P. Innovation policy. Trends and perspectives / P. Lemerl. – OECD, 1982.
 15. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению : учебное пособие / Л.Д. Гительман. – М. : Дело, 1999. – 496 с.
 16. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Бизнес-школа«Интел-Синтез», 1997. – 302 c.
 17. Менсфилд Е. Экономика научно-технического прогресса / Е. Менсфилд. – М. : Прогресс, 1970. – 238 с.
 18. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 281 с.
 19. Ожегов С.И. Толковый словарь русского язика / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с.
 20. Бурков В.Н. Модели и методы управления организационными системами / В.Н. Бурков, В.А. Ириков. – М. : Наука, 1994. – 270 с.
 21. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса : учебник для студ. вузов / Н.Ю. Круглова. – М. : Издательство РДЛ, 2003. – 528 с.
 22. Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия : монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Х. : Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.
 23. Сухоруков А. І. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А.І. Сухоруков ; Інститут муніципального менеджменту та бізнесу. – К. : [б. в.], 2001. – 184 с.
 24. Кучин Б.Л. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. Когда общество меняет кожу / Б.Л. Кучин, Е.В. Якушева. – М. : Экономика, 1990. – 157 с.
 25. Базилевич Л.А. Автоматизация организационного проектирования / Л.А. Базилевич. – Львов : Машиностроение, 1989. – 176 с.
 26. Райко Д.В. Визначення розвитку промислового підприємства / Д.В. Райко // Науковий журнал «Економіка і право». – 2007. – № 3 (19). – С. 110-114.
 27. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємства : монографія / О.М. Тридід. – Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. – 364 с.
 28. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / [О.М. Азарян та ін. ; за заг. ред. О.А. Біловодської]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 431 с.