Аналіз ринкових можливостей розвитку трубопрокатного виробництва на ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе»

Автори:
Болгарин Павло Михайлович, Ілляшенко Сергій Миколайович
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
13 - 33
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

Викладено результати аналізу ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку виробництва та модернізації станів холодної прокатки труб як перспективного напряму розвитку важкого машинобудування. На прикладі ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. ФРУНЗЕ» показано, що розвиток трубопрокатного виробництва дозволить реалізувати порівняльні конкурентні переваги вітчизняних підприємств, закласти основи переходу вітчизняної високотехнологічної галузі машинобудування на інноваційний шлях розвитку в руслі концепції інноваційного прориву.


Ключові слова
інноваційний розвиток, ринкові можливості, потенціал інноваційного розвитку, трубопрокатне виробництво, модернізація станів холодної прокатки труб, розвиток важкого машинобудування


Посилання
 1. Андрейченко А. Сумское МНПО им. М.В. Фрунзе. Рейтинг понижен из-за сокращения ликвидности и рентабельности [Электронный ресурс] / А. Андрейченко. – Режим доступа: http://uastocks.com/brok/artcapital/artcapital_20110706450.pdf.
 2. Артемовский завод по обработке цветных металлов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.azocm.ua/products.
 3. Бизнес-справочник КОМПАСС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://companies.kompass.ua/ru.
 4. Ведущие технологии компании SMS MEER [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ceeindustrial.com/public/data/companyCatalogue1225550992.pdf.
 5. ВНИИМЕТМАШ. Станы холодной прокатки труб роликами (ХПТР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  www.vniimetmash.ru/products/truba/hptr.shtml.
 6. Вышинский В.Т. Динамика нестандартних процессов в станах холодной прокатки труб. Национальная металлургическая академия Украины [Электронный ресурс] / В.Т. Вышинский, С.Р. Рахманов, П.В. Удовик. – Режим доступа: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11666/ 1/28.pdf
 7. Вышинский В.Т. Направления и задачи совершенствования станов холодной прокатки труб роликами [Электронный ресурс] / В.Т. Вышинский. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/.
 8. Гальчинський А. Україна: наука та інноваційний розвиток / А. Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко. – К. : Оранта, 1997. – 286 с.
 9. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
 10. Годовой отчет ОАО КМПО 2007, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kmpo.ru/about/free-inf/annual_reports/.../go_2010.pdf.
 11. Годовой отчет ОАО НПО Искра 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.npoiskra.ru/file/otchet_2010.pdf.
 12. Про пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації / А.В. Горбатюк, О.І. Грига, А.І. Сазонова, В.І. Попадинець, Ю.В. Попадинець // Наука та інновації. – 2005. – № 1. – С. 25-33.
 13. Государственный трубный институт. Днепропетровск [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ukrgold.net/dnepropetrovsk/enterprises/5453/35210/.
 14. Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічні перспективи України / С. Єрохін // Економічний часопис – ХХІ. – 2006. – № 1-2. – С. 34-38.
 15. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Урядовий кур’єр. – 2003. – 19 лютого.
 16. Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 229-241.
 17. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
 18. Ілляшенко С.М. Ризики інновацій / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – C. 552-580.
 19. Ильяшенко С.Н. Риски инноваций: специфика проявления и анализа / С.Н. Ильяшенко // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – 2005. – № 1. – С. 56-65.
 20. Касич А. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики України / А. Касич // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – С. 23-29.
 21. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання : монографія / О.О. Лапко. – К. : Ін-т екон. прогнозування НАН України, 1999. – 254 с.
 22. Макаренко І.П. Деякі інструменти прогнозу економічної динаміки й економічних криз [Электронный ресурс] / І.П. Макаренко. – Режим доступа: http://iee.org.ua/.
 23. Машиностроительный комплекс Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://upr-search.com.ua/49-mashinostroitelnyj-kompleks-ukrainy.html.
 24. Официальный сайт ПАО «СМНПО им. М.В. Фрунзе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://frunze.com.ua/.
 25. Рижов В.А. Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь) / В.А. Рижов // Перспективи інноваційного розвитку України (21-ше засідання). – К. : Укр. держ. іннов. компанія. – 2002. – С. 12-35.
 26. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев [и др.]. – М. : Аланс, 1994. – 200 с.
 27. Семиноженко В.П. Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки / В.П. Семиноженко // Вісник. – 2004. – № 4. – С. 3-8.
 28. Способ холодной прокатки труб и стан холодной прокатки труб для его осуществления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.findpatent.ru/patent/224/2241557.html.
 29. Фролов В.Ф. Современная технология производства прецизионных длинномерных бесшовных труб [Электронный ресурс] / В.Ф. Фролов, Я.В. Фролов, Т.В. Сенина. – Режим доступа: www.dnepr-gl.com.ua/st1.htm.
 30. Цихан Т.В. О концепции технологических укладов и приоритетах инновационного раз-вития Украины / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2005. – № 1. – С. 33-39.
 31. Шипуліна Ю.С. Потенціал інноваційного розвитку підприємства / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – C. 304-384.
 32. Электростальский завод тяжелого машиностроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.eztm.ru.