Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами

Автори:
Петрович Йосиф Михайлович, Панас Ярослав Володимирович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
129 - 137
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У роботі розширено перелік концептуальних напрямків розвитку контролінгу. Акцентовано увагу на підвищенні ролі децентралізації та самоуправління в системі менеджменту. Уточнено місце і роль контролінгу в сучасному менеджменті. Набуло подальшого розвитку тлумачення поняття «контролінг» як міжфункціональний напрям управлінської діяльності та інструмент об’єднувальної функції менеджменту.


Ключові слова
контролінг, концепція контролінгу, етапи розвитку контролінгу, функції менеджменту, функції контролінгу


Посилання
 1. Балабанова Л.В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія : монографія / Л.В. Балабанова, О.О. Гасило. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 212 с.
 2. Давидович І.Є. Контролінг : навчальний посібник / І.Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.
 3. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т1 / за ред. С.В. Мочерного та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
 4. Контроллинг : учебник / [А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова]; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.
 5. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvat & Partners; пер. с нем. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.
 6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – [вид. 2-ге, випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
 7. Лисьонкова Н.М. Контролінг як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 32. – С. 132-136. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Vetp/ 2010_32/10lnmcmp.pdf.
 8. Малышева Л.А. Какой контроллинг нужен предприятиям? [Електронний ресурс] / Л.А. Малышева // Директор ИС. – 2002. – № 7-8. – С. 57-64. – Режим доступу: http://www.osp.ru/cio/2002/07-08/172241/.
 9. Малышева Л.А. Контроллинг организационных изменений: как не утонуть в море популярных концепций : учебное пособие / Л.А. Малышева. – Екатеринбург : ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2010. – 386 с.
 10. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційних систем підприємства : монографія / О.В. Оліфіров. – Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 325 с.
 11. Пич Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его пoддержки [Електронний ресурс] / Г. Пич, Э. Шерм // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 3. – Режим доступу: http://www.uptp.ru/pages/search.php?aut=1245.
 12. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контролинга : пер. с нем. / [под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича]. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.