Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати

Автори:
Шталь Тетяна Валеріївна, Тищенко Оксана Олегівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
97 - 104
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

У статті розглянуто проблематику використання концепції соціально орієнтованого маркетингу, проблеми забезпечення соціальної відповідальності бізнес-структур і забезпечення конкурентоспроможності як критерію ефективності соціально орієнтованих маркетингових програм. Автор не тільки ставить завдання встановити відповідність між зазначеними категоріями, але й виявити критерій ефективності соціально орієнтованих маркетингових рішень.


Ключові слова
соціальний маркетинг, соціальна відповідальність бізнесу, фактори відповідальності бізнесу, ефективність, стратегії розвитку, конкурентоспроможність підприємства


Посилання
 1. Акимов Д.И. Социально-ответственный маркетинг и корпоративная ответственность бизнеса в Украине: подходы к исследованию проблемы / Д.И. Акимов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2008. – С. 220-225.
 2. Булах І.В. Поняття соціально-відповідального маркетингу / І.В. Булах, Г.А. Какуніна, О.О. Черних // Вісник ХНУ. – Серія: Економічні науки. – 2010. – Т. 4, № 5. – С. 67-69.
 3. Голодец Б.М. Современная концепция социального маркетинга [Электронный ресурс] / Б.М. Голодец // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – С. 1. – Режим доступа: http://www.mavriz.ru/articles/ 2001/6/321. html.
 4. Гордин В.Э. Социальная политика и социальный маркетинг / В.Э. Гордин. – СПб., 2003. – 156 с.
 5. Дідківська К.В. Актуалізація ролі соціально-етичного маркетингу в сучасних умовах господарювання / К.В. Дідківська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9 (99). – С. 102-107.
 6. Дубовик Т.В. Соціально-етичний маркетинг підприємств / Т.В. Дубовик, І.О. Бучацька // Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 131-135.
 7. Жаворонкова Д.В. Управління соціально-відповідальним бізнесом: науково-практичні аспекти // Механізми управління розвитком соціально-економічних систем / [за заг. ред. О.В. Мартякової]. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 642-651.
 8. Захарова С. Кризис индустриализма и концепция социального маркетинга / С. Захарова // Социологические исследования. – 1995. – № 5 – С. 34-38.
 9. Зеленко О.О. Соціально-відповідальний маркетинг як невід’ємна складова соціальної відповідальності бізнесу / О.О. Зеленко // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 118-123.
 10. Новичков А.В. Социальная ответственность бизнеса в системе рыночных отношений / А.В. Новичков, А.А. Сарафанников. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 305 с.
 11. Орлов П.А. Влияние качества государственного регулирования экономики на конкурентоспособность продукции и становление социально ответственного маркетинга / П.А. Орлов // Бизнес-информ. – 2009. – № 4 (3). – С. 4-10.
 12. Рубан В.В. Розвиток соціально-відповідального маркетингу в Україні / В.В. Рубан // Інноваційна економіка. – 2012. – Вип. 6. – № 32. – С. 187-190.
 13. Софієнко А.В. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та сучасні тенденції / А.В. Софієнко // Економічні інновації. – Випуск 47: Проблеми та сучасні зрушення в реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С. 297-302.
 14. Юзик Л.О. Підходи щодо оцінки КСВ на показники діяльності підприємства / Л.О. Юзик // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Серія «Економічні науки». – 2010. – № 3. – С. 158-165.
 15. Юзик Л.О. Конкурентоспроможність підприємства на засадах соціально-орієнтованого маркетингу [Электронный ресурс] / Л.О. Юзик. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_2/09ylosom.pdf.
 16. Шапочка Е. Стратегии социальной ответственности в маркетинге компаний [Электронный ресурс] / Е. Шапочка // iTeam портал. Технологии корпоративного управления. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_23/article_2467/.
 17. Kotler P. Marketing-Management: Analyse, Planung und Kontrolle / P. Kotler. – Stuttgart, 1982. – 386 р.
 18. Kotler P. Marketing-management: analysis, planning, and control / P. Kotler. – London, 1980. – 406 р.
 19. Teta A. Gesellschaftsorientiertes Sozialmarketing: ein Loesungkonzept fuer das Drogenproblem / A. Teta. – Bern, Stuttgart, Wien, 1994. – 270 p.