Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності

Автори:
Решетнікова Ірина Леонідівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
91 - 96
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Етичний маркетинг розглядається як складова соціально відповідальної діяльності підприємства і самостійна маркетингова концепція. Уточнюються співвідношення цих понять, категоріальний апарат етичного маркетингу. Запропоновано логічний ланцюг категорій, пов’язаних із забезпеченням соціально відповідальної діяльності підприємств.


Ключові слова
соціально відповідальний маркетинг, концепція етичного маркетингу, стійкий розвиток, стійке споживання, етичні інструменти


Посилання
 1. Акимов Д.И. Социальный маркетинг : монография / Д.И. Акимов. – К. : Наукова думка, 2008. – 144 c.
 2. Березин И. Маркетинг и исследования рынков / И. Березин. – М., 2003.
 3. Войчак А. Дослідження сучасної концепції маркетингу та маркетингового менеджменту / А. Войчак // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 52-55.
 4. Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. – М., 1999. – 656 с.
 5. Гордин В.Э. Социальная политика и социальный маркетинг / В.Э. Гордин. – СПб., 2003.
 6. Дихтль Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, Х. Хершген. – М., 1995.
 7. Захарова С. Кризис индустриализма и концепция социального маркетинга / С. Захарова // Социологические исследования. – 2003. – № 5 – С. 34-38.
 8. Керівні принципи ООН для захисту інтересів споживачів [Електронний ресурс] // Генеральна Асамблея ООН. – Резолюція XXXIX сесії Генеральної Асамблеї ООН № 248 від 09.04.1985. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_903.
 9. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ.; под общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М. : Прогресс,1990. – 736 с.
 10. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер. – СПб. : Пітер Ком, 1998. – 896 с.
 11. Международный стандарт. ISO 26000:2010 Руководство по социальной ответственности. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-243.html.
 12. Мельник Л.Г. Економіка розвитку : монографія / Л.Г. Мельник. – Суми : «Університетська книга», 2006. – 662 с.
 13. Kotler Philip. Social marketing: an approach to planned social change / Philip Kotler, Gerald Zaltman // Journal of Marketing. – 1971. – № 35. – Р. 3-12.
 14. Lefebvre R.C. Social Marketing and Public Health Intervention (Portable Document Format) / R.C. Lefebvre, J.A. Flora // Health Education Quarterly. – 1988. – № 15 (3). – Р. 300-301.
 15. Reidenbach R.E. Conceptual Model of Corporate Moral Development / R.E. Reidenbach, P.A. Robin // Journal of Business Ethics, April. – 1991. – Р. 30-37.