Систематизація методів маркетингового ціноутворення

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
74 - 80
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти формування маркетингового ціноутворення. Систематизовано методи маркетингового ціноутворення. Надано пропозиції щодо удосконалення процесу ціноутворення для вітчизняних промислових підприємств.


Ключові слова
ціна, ціноутворення, методи ціноутворення


Посилання
 1. Желтякова И.А. Цены и ценообразование. Краткий курс : учебное пособие / И.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н.Ю. Пузыня. – СПб. : Питер, 1999. – 112 с.
 2. Павленко А.Ф. Маркетинг : підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.
 3. Бородкіна Н.О. Маркетинг : навч. посібник / Н.О.Бородкіна. – К. : Кондор, 2007. – 362 с.
 4. Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 1134 с.
 5. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Я.В. Литвиненко. – К. : Знання, 2010. – 294 с.
 6. Тормос Ю.Г. Ціни та цінова політика : навч. посібник / Ю.Г. Тормос. – К. : КНЕУ, 2001. – 122 с.
 7. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 8. Котлер Ф. Основы маркетинга: перевод с английского В.Б. Боброва. – М. : Прогресс, 1991. – 645 с.
 9. Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики : навч. посіб. / В.В. Липчук, А.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – Львів : Новий світ–2000; Магнолія плюс, 2003. – 288 с.
 10. Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / В.Л. Корінєв, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.
 11. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб / С.І.Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с.
 12. Наумов В.В. Ценообразование : учебный курс (учебно-методический комплекс) [Електронний ресурс] / В.В. Наумов. – М. : МИЭМП, 2010. – Режим доступу: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook098/book/index/index.html.