Науково-методичні аспекти управління комунікаціями на промисловому підприємстві

Автори:
Сагер Людмила Юріївна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
66 - 73
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

 

У статті визначено сутність управління внутрішніми комунікаціями, запропоновано схему організації комунікаційного процесу промислового підприємства. Виокремлено групи можливих перешкод ефективного управління внутрішніми комунікаціями та основні заходи з їх подолання. 


Ключові слова
комунікації, управління, комунікаційний процес, фактори впливу, перешкоди


Посилання

 

 1. Мескон М.Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с.
 2. Солнцев С.А. Эволюция моделей маркетинговых коммуникаций / С.А. Солнцев, Т.А. Гень // Бизнес-информ, 2009. – № 4 (3). – С. 167-171.
 3. Апчел Ю.С. Сучасні моделі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Ю.С. Апчел // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=194.
 4. Берлесон Б. Коммуникация – это… [Електронний ресурс] / Б. Берлесон, Г. Стейнер. – Режим доступу: http://www.com-management.narod.ru/.
 5. Примак Т.О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Т.О. Примак. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с. 
 6. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. / Т.І. Лук’янець. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.
 7. Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств : монографія / В.В. Божкова. – Суми : СумДУ, 2010. – 305 с.
 8. Лейхиф Дж.М. Бизнесс-коммуникации / Дж.М. Лейхиф, Дж.М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.
 9. Суровцева Е.С. Оценка эффективности деятельности по управлению организационными коммуникациями / Е.С. Суровцева, Г.Я. Рубин // Организатор производства. – 2009. – № 4. – С. 47-49.
 10. Мандзюк М.М. Теоретичні рекомендації щодо вдосконалення управління внутрішньоорганізаційними комунікаціями / М.М. Мандзюк // Управління розвитком. – 2011. – № 4 (101). – С. 180-182.
 11. Шубін О.О. Аналітична оцінка організаційних комунікацій / О.О. Шубін, І.В. Сіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1 (103). – С. 175-184.
 12. Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія / Н.О. Шпак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 328 с.
 13. Осовська Г.В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2006. – 664 c. 
 14. Морозова Н.А. Управление коммуникациями в организации / Н.А. Морозова // Вестник ВГУ. Серия : Экономика и управление. – 2010. – № 2. – С. 173-181.
 15. Сиротина К.В. Как обеспечить взаимодействие … / К.В. Сиротина // Управление человеческим потенциалом. – 2006. – № 1. – С. 36-40.
 16. Лазарев С.В. Преодоление препятствий на пути эффективной коммуникации / С.В. Лазарев // Управление развитием персонала. – 2008. – № 3 (15).
 17. Фисун А.В. Внутрикорпоративные коммуникации: проблемы построения эффективной системы / А.В. Фисун // Управление человеческим потенциалом. – 2007. – № 1 (9). – С. 24-35.
 18. Рыбкин А. Несколько слов о внутренней коммуникации / А. Рыбкин // Управление человеческим потенциалом. – 2005. – № 3. – С. 2-9.
 19. Босак А.О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / А.О. Босак. – Львів, 2007. – 25 с. 
 20. Сагер Л.Ю. Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством / Л.Ю. Сагер // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 128-136.