Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості

Автори:
Калиниченко Максим Петрович
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
43 - 50
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розкрито теоретичні та методологічні положення маркетингу комерціалізації інновацій, розроблено науково-практичні рекомендації щодо використання маркетингового підходу для комерціалізації результатів інноваційної діяльності у промисловості.


Ключові слова
маркетинг, комерціалізація інновацій, інновації, інноваційна діяльність


Посилання

 

 1. Вовк В. Комерціалізація інноваційної продукції у міжнародному бізнесі / В. Вовк, М. Серпухов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – С. 78-81.
 2. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. С.М. Iлляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с.
 3. Маркетинг инновационного процесса : учеб. пособие / Н.П. Гончарова, П.Г. Перерва, А.Н. Алымов и др. ; отв. ред. А.Н. Алымов ; НАН Украины. Ин-т экономики; Киевский ин-т инвестиц. менеджмента. – К. : ВИРА-Р, 1998. – 272 с.
 4. Каракай Ю.В. Маркетинг iнновацiйних товарiв / Ю.В. Каракай ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 226 с.
 5. Матковская Я.С. Коммерциализация рыночных инноваций: противоречия и перспективы / Я.С. Матковская, Л.С. Шаховская // Журнал экономической теории. – 2010. – № 4. – С. 93-101.
 6. Фiрсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослiдження, сегментування, прогнозування : навч. посiб. / С.Г. Фiрсова. – Київ : Атiка, 2010. – 239 с.
 7. Інформаційні ресурси Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua.
 8. Солощук М. Економічні аспекти комерціалізації інтелектуальної власності / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантовіч // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 12. – C. 50-60.
 9. Шумпетер Йозеф А. Капитализм, социализм и демократия : пер. с англ. / общ. ред., предисл. В.С. Автономова. – М. : Экономика, 1995. – 541 с.
 10. Хикс Джон. Теория экономической истории : пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. P.M. Нуреева. – М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 c.
 11. Акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nif.kz/our_activities/commercialization /general_information.
 12. Економiчна енциклопедiя : у 3 т. / за ред. Б.Д. Гаврилишина та iн. – К. : Академiя; Т. : Акад. нар. госп-ва, 2000. – Т. 1 : А (абандон) – К (концентрацiя виробництва) / редкол.: С.В. Мочерний (вiдп. ред.) та iн. – 2000. – 864 с. 
 13. Коммерциализация результатов инновационной деятельности в социальной сфере [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rosmedportal.com.
 14. Проект Russian Tehnology [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.russiantechnology.ru.