Розроблення екологічних маркетингових стратегій із урахуванням соціальної відповідальності підприємств лісового сектору

Автори:
Польовська Віра Тарасівна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
375 - 383
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено підходи та методи впровадження соціальної відповідальності під час розроблення екологічних маркетингових стратегій, визначено екомаркетингові завдання для адаптації соціальної відповідальності в лісовому секторі економіки, сформульовано принципи соціально відповідального екологічного маркетингу.


Ключові слова
соціальна відповідальність, соціально відповідальний екологічний маркетинг, екологічні маркетингові стратегії, лісові та деревообробні підприємства, лісовий сектор


Посилання
 1. Мішенін Є.В. Соціальна відповідальність у сфері раціонального використання та відтворення лісових ресурсів / Є.В. Мішенін, О.В. Степанова, Г.А. Мішеніна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2008. – № 4 (44). – С. 365-372.
 2. Новий міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bodst.kiev.ua/index.php/1-latest-news/56.
 3. Эксперты о социально ответственном маркетинге / [Материалы блиц-опроса] // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 10 (158). – С. 18-26.
 4. Галинздра А. Исследование проблем социальной ответственности бизнеса (результаты общенационального опроса) / А. Галинздра, Е. Копатько, С. Шумихин // Маркетинговые исследования в Украине. – 2007. – № 4. – С. 22-27.
 5. Маматова Т. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України / Тетяна Маматова // Держ. упр. та місц. самоврядув. : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 109-120.
 6. Самовол Н. Свободный выбор сильного общества: социально ответственный маркетинг на страже репутации компании / Наталия Самовол // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 10 (158). – С. 28-30.
 7. Римар І.А. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління / І.А. Римар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т. 1, № 2. – С. 65-67.
 8. Мішенін Є.В. Соціально-екологічна відповідальність підприємств лісового комплексу України / Є.В. Мішенін, І.Є. Ярова // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. ; за заг. ред. О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми : СумДУ, 2011. – Т. 2. – С. 141-142.
 9. Hurtado P. Corporate social responsibility for successful business: an example from Latin America [Електронний ресурс] / P. Hurtado // Unasylva. – 2008. – Vol. 59, № 230. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/011/i0440e/i0440e00.htm.
 10. Juslin H. Strategic marketing in the global forest industries / Heikky Juslin, Eric Hansen. – Corvallis, OR : Authors Academic Press, 2002. – 607 p.
 11. Panwar R. Corporate social responsibility in forestry [Електронний ресурс] / R. Panwar, E. Hansen // Unasylva. – 2008. – Vol. 59, № 230. – Режим доступу: http://www.fao.org/ docrep/011/i0440e/i0440e00.htm.
 12. Kärnä J. Social responsibility in environmental marketing planning / Jari Kärnä, Eric Hansen, Heikki Juslin // European Journal of Marketing. – 2003. – Vol. 37, № 5-6. – P. 848-871.
 13. Cоловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : монографія / І.П. Соловій. – Львів : РВВ НЛТУ України, Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2010. – 368 с.
 14. Національна концепція розвитку соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/userfiles/file/Concept_Draft.pdf.
 15. Проект «Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua/publications/ kontseptsiya-natsionalnoi-strategii-sotsialnoi-vidpovidalnosti-biznesu.
 16. ДСТУ (проект) : Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrndnc.org.ua/files/2009/25_12/03.zip.
 17. Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization). ISO 26 000 Social Responsibility [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm.
 18. Польовська В.Т. Формування позитивного іміджу лісових і деревообробних підприємств за допомогою екологічного маркетингу / В.Т. Польовська // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУУ. – 2012. – Випуск 22.9. – С. 103-111.