Методичні засади визначення параметрів ринків інноваційних турпродуктів

Автори:
Мілютіна Юлія Сергіївна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
367 - 374
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено можливість застосування математичної моделі Френка М. Басса для оцінки міри та часу сприйняття споживачами інноваційного туристичного продукту. Наведено авторську класифікацію цільових споживачів інноваційних турпродуктів. Обґрунтовано необхідність адаптації моделі Френка М. Басса до потреб туристичного ринку шляхом введення коефіцієнта, який би відображав специфіку персонального продажу.


Ключові слова
дифузія інновацій, інноваційний туристичний продукт, модель Френка М. Басса, суперлідери, лідери, послідовники лідерів, коефіцієнт техніки продажу


Посилання
 1. Rogers E.M. Diffusion of Innovations / E.M. Rogers. – 4th edn. – New York : The Free Press. 1995. – 165 р.
 2. Bass Frank M. Diffusion Model еstimation using adaptive nonlinear least squares / F. Bass // Multiple Generation Algorithm NL2SOL, Working Paper, Bass Economics. – Glenmoor Court, Frisco, Texas, 2004. – 214 р.
 3. Mahajan V. Innovation diffusions and new product growth models in marketing / V. Mahajan, E. Muller // Journal of Marketing. – 1979. – Vol. 43 (Fall). – Р. 55-68.
 4. Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.
 5. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : монографія / Л.М. Шульгіна – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 597 с.
 6. Інвестиційно-інноваційна діяльність : монографія [теорія, практика, досвід] / [Н.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, А.П. Гречан та ін.] / Суми : Університетська книга. – 2008. – 1050 c.
 7. Безручко Б.П. Математическое моделирование и хаотические временные ряды / Б.П. Безручко, Д.А Смирнов. – Саратов : ГосУНЦ «Колледж», 2005. – 347 с.
 8. Самарский А.А. Математическое моделирование : [идеи, методы, примеры] / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2001. – 341 с.
 9. Електронна бібліотека наукових праць та статей: електронні ресурси в економічній науці, маркетингу та менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marketopedia.ru/77-diffuziya-innovacij-diffusion-of-innovation.
 10. Моргунова В.Р. Инновационный механизм управления взаимоотношениями со стейкхолдерами крупных предприятий : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В.Р. Моргунова. – Владимир, 2009. – 25 с.
 11. Котлер Филип. Менеджмент маркетинг / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 9-е издание. – М. : Вильямс, 2003. – 1200 с.
 12. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. тор.-екон. ун-т, 2007. – 493 с.