Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу

Автори:
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
337 - 346
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розкрито економічну сутність еколого-економічної безпеки та визначено основні методологічні підходи до її дослідження. Обґрунтовано необхідність розвитку підприємства на засадах екологічного маркетингу. Запропоновано методику оцінки відповідності екологічних товарів інтересам різних суб’єктів ринку.


Ключові слова
екологічний маркетинг, екологічний товар, еколого-економічна безпека, підприємство, ринок


Посилання
 1. Балацкий О.Ф. Антология экономики чистой среды / О.Ф. Балацкий. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 272 с.
 2. Галушкина Т.П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) / Т.П. Галушкина // Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. – Одесса, 2000. – 280 с.
 3. Дорогунцов С.І. Державне регулювання техногенно-екологічної безпеки в регіонах України / С.І. Дорогунцов , А.М. Федорищева // Економіка України. – 2002. – № 4. – С. 70-76.
 4. Ілляшенко С.М.  Економічна безпека підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 803-818.
 5. Качинський А.Б. Екологічна безпека України:  системний аналіз перспектив покращення / А.Б. Качинський – К. : НІСД, 2001. – 311 с.
 6. Користін О.Є. Економічна безпека : навч. посіб. / О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко. – К. : КНУВС, 2010. – 368 с.
 7. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк. – Х., 2006. – 240 с.
 8. Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Итоги двадцати лет научных исследований и преподавания / А.И. Орлов. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 344 с.
 9. Прокопенко О.В. Економічні основи формування ринку екологічних товарів : дис. … канд. економ. наук : 08.08.01 / О.В. Прокопенко. – Суми, 2001. – 235 с.
 10. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур : монографія / Н.Й. Реверчук. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.
 11. Реймерс Н.Ф. Концептуальная экология. Надежды на выживание человечества / Н.Ф. Реймерс. – М., 1992.
 12. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В.Хлобистов. – К. : Агентство «Чорнобильінтерінформ», 2004. – 336 с.
 13. Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки : монографія / І.В. Шевченко; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. НАН України Б.М. Данилишина // РВПС України НАН України. – К. : ВГЛ «Обрії», 2009. – 194 с.
 14. Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. Е.А. Олейникова. – М. : Издательство «Екзамен», 2004. – 768 с.