Аналіз методик оцінювання інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку підприємств

Автори:
Мархайчук Марія Михайлівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
330 - 336
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті проаналізовано ряд вітчизняних та зарубіжних методик оцінювання інвестиційної привабливості в рамках фінансового, комплексного, ринкового та вартісного підходів. У зв’язку з необхідністю врахування реалій глобалізації та перспектив інноваційного розвитку національних товаровиробників в умовах глобалізованої економіки запропоновано здійснювати оцінку інвестиційної привабливості підприємств із урахуванням інтересів суб’єктів інвестиційного процесу, таких як власник підприємства, зовнішні інвестори та держава.


Ключові слова
інвестиційна привабливість, методика, інноваційний розвиток, підприємство, глобалізація, національний товаровиробник


Посилання
 1. Анташев М.М. К вопросу о рациональном взаимодействии государства и других участников инвестиционного процесса в нефтегазовом комплексе / М.М. Анташев, А.А. Конопляник // Нефтяное хозяйство. – 2001. – Ч. 1, № 6. – С. 12-17.
 2. Бандурин А.В. Финансовая стратегия корпорации / А.В. Бандурин, В.А. Гуржиев, Р.З. Нургалиев. – М. : АО «Алмаз», 2000. – 89 с.
 3. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / Уоррен Баффетт ; сост., авт. предисл. Лоренс Каннингем ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 268 с.
 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.
 5. Боди З. Принципы инвестиций / З. Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркус. – 4-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 982 с.
 6. Валинурова Л.С. Инвестирование : учебник для вузов / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 448 с.
 7. Воробьева С.М. Экспресс-диагностика инвестиционной привлекательности крупной корпорации / С.М. Воробьева // Экономика и управление. – 2007. – № 3 (29). – С. 53-57.
 8. Коваленко Н.В. Інвестиційна привабливість підприємств у реаліях глобалізації / Н.В. Коваленко, М.М. Мархайчук, І.А. Фесенко // Науковий вісник НГУ. Економіко-правові умови діяльності підприємств. – 2011. – С. 21-27.
 9. Коваленко Н.В. Мультиплікативно-синергетична ефективність інвестування підприємств / Н.В. Коваленко, М.М. Мархайчук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – Ч. 2, № 1 (172). – С. 244-251.
 10. Коваленко Н.В. Синергетичні ефекти від інвестиційної діяльності промислового підприємства / Н.В. Коваленко, М.М. Мархайчук // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9. Ч. 2. – С. 233-236.
 11. Коттл С. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / С. Коттл, Р.Ф. Мюррей, Ф.Е. Блок ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 704 с.
 12. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. – 3-е изд., перераб. и доп. ; пер. с анг. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с.
 13. Ларченко А.П. Оценка бизнеса. Подходы и методы / А.П. Ларченко. – СПб. : PRTeam, 2008. – 59 с.
 14. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия : учеб. пособ. / Н.И. Лахметкина. – М. : КНОРУС, 2006. – 184 с.
 15. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т.В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
 16. Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства / О.В. Носова // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 120-126.
 17. Пономаренко Т.В. Методология стратегической оценки конкурентоспособности горных компаний : монография // Т.В. Пономаренко. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 225 с.
 18. Туріянська М.М. Розвиток інвестиційної привабливості підприємства нематеріальними активами : монографія // М.М. Туріянська, В.Ю. Припотень, Л.П. Кас’янова, О.А. Кац. – Луганськ : Вид-во «Янтар», 2009. – 96 с.
 19. Управління інвестиціями на підприємстві : навч. посіб. / Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс. – К. : Лібра, 2004. – 368 с.
 20. Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М. : Омега-Л, 2006. – 288 с.
 21. Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади : монографія /О.М. Ястремська. – 2-ге вид. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 488 с.
 22. Edwards R.D. Technical Analysis Of Stock Trends / Robert D. Edwards, John Magee, W.H.C. Bassetti. – 8th ed. – Boca Raton : CRC Press LLC, 2001. – 752 p.