Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів

Автори:
Куценко Тетяна Миколаївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
308 - 317
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Уточнено сутність стратегії інноваційного розвитку економіки з урахуванням узагальнення існуючих теоретичних підходів та концепцій розвитку інноваційної діяльності, окреслено основні її характеристики. На основі системного аналізу запропоновано підходи до класифікації стратегій інноваційного розвитку.


Ключові слова
інновація, інноваційний розвиток, стратегія інноваційного розвитку, інноваційна модель, стратегічні напрями


Посилання
 1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л.Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
 2. Возняк Г.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні : монографія / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова. – К. : УБС НБУ, 2007. – 183 с.
 3. Геєць В.М. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України / В.М. Геєць // Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 2. – 564 с.
 4. Горбатенко В.П. Інноваційний розвиток економіки: політико-правові аспекти : монографія / В.П. Горбатенко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 248 с.
 5. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
 6. Довідка щодо стану інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua.
 7. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр. Послання Президента України до Верховної Ради вiд 23.02.2000 № 276а/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку / В.В. Зянько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2008. –397 с.
 9. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 336 с.
 10. Кузык Б.Н. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 632 с.
 11. Новікова І.В. Характеристика джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств / І.В Новікова // Проблеми науки. – 2001. – № 2. – С. 8-16.
 12. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С.В. Онишко. – Ірпінь. : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.
 13. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» // Постанова Верховної Ради України вiд 21.10.2010 №2632-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 14. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки // Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 29.09.2010 № 1900-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 15. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html.
 16. Стратегія економічного розвитку України до 2020 року: стратегія національної модернізації. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/.
 17. Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки від 28.04.2004 №493/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 18. Стратегія інноваційного розвитку України на 2009-2018 роки та на період до 2039 року. Державне агентство України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/.
 19. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiya.
 20. Україна-2015: національна стратегія розвитку [Електронний ресурс]. – Київ, 2007. – Режим доступу: http://dipcorpus.at.ua/news/2008-01-15-257.
 21. Україна-2015: національна стратегія розвитку [Електронний ресурс]. – Київ, 2007. – Режим доступу: http://dipcorpus.at.ua/news/2008-01-15-257.
 22. Федулова Л. Концептуальні модель інноваційної стратегії України / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87-100.