Матриця диференціації управлінського персоналу як орієнтир для визначення стратегічних працівників у системі управління підприємством

Автори:
Калюжна Наталія Геннадіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
289 - 298
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Обґрунтовано ключову роль стратегічної диференціації управлінського персоналу в реалізації стратегії розвитку потенціалу системи управління підприємством. Досліджено можливості адаптації інструментарію диференціації працівників до вирішення завдання стратегічної диференціації управлінського персоналу. Запропоновано матрицю диференціації управлінського персоналу, яка може розглядатися як орієнтир для визначення стратегічних працівників системи управління підприємством.


Ключові слова
підприємство, стратегічна диференціація, управлінський персонал, стратегічний працівник, система управління, матриця диференціації


Посилання
 1. Берднікова Л.О. Категорії співробітників / Л.О. Берднікова // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал Coach. – 2008. – № 3 (14). – С. 5-6.
 2. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. – К. : Товариство «Знання», КОО, 2001. – 256 с.
 3. Доронін А.В. Поведінка персоналу виробничої організації. Оцінка, управління, розвиток : монографія / А.В. Доронін. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 320 с.
 4. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : в 3 т. [Електронний ресурс] / Т.Ф. Ефремова. – Pежим доступу: http://www.efremova.info/.
 5. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2003. – 320 с.
 6. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп Бизнес», 2005. – 512 с.
 7. Кузьмин А.М. Метод «АВС-анализ» и другие [Електронний ресурс] / А.М. Кузьмин. – Режим доступу:  http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0007/.
 8. Прахалад К.К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / К.К. Прахалад, В. Рамасвамі ; пер. с англ. – К. : Видавництво Олексія Капусти, 2005. – 258 с.
 9. Сергеева В.С. Англо-русский бизнес-словарь / В.С. Сергеева. – М. : Юнвес, 2001. – 704 с.
 10. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал: новый источник богатства организаций / Томас A. Стюарт ; пер. с англ. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.
 11. Мильнер Б.З. Управление знаниями в корпорациях : учеб. пособ. / Б.З. Мильнер, З.П. Румянцева, В.Г. Смирнова, А.В. Блинникова. – М. : «ДЕЛО», 2006. – 304 с.
 12. Федулова Л.І. Економіка знань : підручн. / Л.І. Федулова. – К., 2009. – 600 с.
 13. Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хамел, К.К. Прахалад ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 288 с.
 14. Хьюзлид Марк А. Оценка персонала: как управлять человеческим капиталом, чтобы реализовать стратегию / Марк А. Хьюзлид, Брайн И. Беккер, Ричард В. Битти ; пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 432 с.
 15. Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States / F. Machlup. –Princeton University Press, 1962. – 232 р.
 16. Prahalad C.K. The core competence of the corporation / C.K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. – 1990. – Vol. 68 (3). – P. 79-91.