Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством

Автори:
Івашова Надія Василівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
280 - 288
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності бренд-орієнтованого підходу до управління промисловим підприємством. Проаналізовано поняття «бренд-орієнтоване управління підприємством». Виділено складові елементи системи бренд-орієнтованого управління, проаналізовано відмінності бренд-орієнтованого підходу до управління підприємством від традиційного. Визначено принципи та запропоновано механізм бренд-орієнтованого управління. Досліджено вплив корпоративної культури на формування бренда промислового підприємства.


Ключові слова
система управління підприємством, бренд, бренд-орієнтоване управління підприємством, механізм управління, принципи управління, корпоративна культура


Посилання
 1. Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. Аакер, Э. Йохимштайлер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. – 380 с.
 2. Бажеріна К.В. Управління формуванням та використанням торгових марок підприємств : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.06.01 / К.В. Бажеріна. – Київ, 2004.
 3. Бізнес-адміністрування : магістерський курс : підручник / за ред. д-ра. екон. наук, проф. Л.Г. Мельника, д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка, канд. екон. наук, доц. І.М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 896 с.   
 4. Борошсова В.Г. Адміністративний менеджмент : навч.-метод. посібник / В.Г. Борошсова, М.А. Ажажа, Н.І. Вельчева, Є.С. Коваленко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 195 с.
 5. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В.Ф. Гринев. – К. : МАУП, 2000. – 148 с.  
 6. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России / В.Н. Домнин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Питер, 2004. – 381 с.
 7. Економічна енциклопедія : у трьох томах / за заг. ред. С.В. Мочерного. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – 952 с.
 8. Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 4-11.
 9. Івашова Н.В. Значення бренду в забезпеченні ринкової позиції підприємств / Н.В. Івашова // Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – С. 566-587.
 10. Івашова Н.В. Інноваційна комунікаційна політика промислових підприємств / Н.В. Івашова // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за заг. ред. Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – С. 347-359.
 11. Івашова Н.В. Методика розрахунку комунікативного впливу бренда промислового підприємства на споживачів / Н.В. Івашова // Проблеми науки. – 2009. – № 10. – С. 35-40.  
 12. Івашова Н.В. Місце брендингу у сучасних маркетингових концепціях / Н.В. Івашова // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 89-97.
 13. Кислинська В.О. Корпоративна культура підприємства – один із факторів його конкурентоздатності [Електронний ресурс] / В.О. Кислинська. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/CCN/Economics/10_kislins_ka%20v.o.doc.htm.
 14. Кревенс Д. Стратегический маркетинг : пер. англ. / Д. Кревенс. – 6-е изд., доп. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 752 с.
 15. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / Н.Ю. Круглова.  М. : Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.
 16. Кучмеева О. Когда у бренда вырастают крылья. К вопросу о внутреннем брендинге / О. Кучмеева. – Маркетинг и реклама. – 2008. – № 3. – С. 23-29.
 17. Луков С.В. Человек в зеркале организационных культур [Електронний ресурс] / С.В. Луков // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». – 2010. – № 7. – Биоэтика и комплексные исследования человека. – Режим доступу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/7/Lukov/ 90.
 18. Маркетинг для магістрів : навч. посібник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.
 19. Мельник Л.Г. Информационная экономика : учеб. пособие / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с.  
 20. Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2009. – Т. 2. – 592 с.
 21. Нерсенян М. Корпоративная преданность / М. Нерсенян // ГVардия. Рейтинг социально ответственных компаний. – 2009. – Апрель. – С. 64-67.
 22. Павленко А.Ф. Маркетинг : підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка ; кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.
 23. Перция В. Анатомия бренда / В. Перция, Л. Мамлеева. – Москва : Вершина, 2007. – 288 с.
 24. Перция В.М. Брендинг: курс молодого бойца / В.М. Перця. – СПб. : Питер, 2005. – 208 с.
 25. Приходченко Я.В. Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.00.04 / Я.В. Приходченко. – Донецьк, 2009.
 26. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19-21.
 27. Савельєв Є.В. Новітній маркетинг : навч. посібник / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефаніч ; за ред. Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с.
 28. Хаєт Г.Л. Корпоративна культура : навч. посібник / Г.Л. Хаєт, О.Л. Єськов, Л.Г. Хаєт та ін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
 29. Шегда А.В. Основы менеджмента : учеб. пособие / А.В. Шегда. – К. : Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.
 30. Штовба О.В. Товарний брендинг підприємств та шляхи його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.06.01 О.В. Штовба. – Львів, 2003. – 41 с.
 31. Экономика предприятия : учеб. пособие; под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
 32. Яцюк Д.В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 08.00.04 / Д.В. Яцюк. – Київ, 2008. – 20 с.