Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості

Автори:
Дунська Алла Рашидівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
270 - 279
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті визначено та досліджено два основних підходи до прогнозування інноваційного розвитку промислових підприємств: теорія циклічності та теорія конкурентних переваг. Обґрунтована необхідність урахування галузевої специфіки підприємств при прогнозуванні їхнього інноваційного розвитку. Базові теоретичні концепції використані для прогнозування розвитку целюлозно-паперової промисловості. Автором запропонована класифікація інноваційних типів підприємств, що сприятиме формуванню напрямку інноваційного розвитку.


Ключові слова
інновація, інноваційний розвиток, інноваційний механізм, галузь, промислове підприємство


Посилання
 1. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до року. Проект [Електронний ресурс] // Міністерство промислової політики України. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=57967&cat_id=57966.
 2. Державна підтримка та перспективи інноваційного розвитку і структурних перетворень вугільної промисловості України : монографія / О.І. Амоша [та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті . – Донецьк : ІЕП НАН України, 2009. – 325 с.
 3. Гальчинський А. Україна: наука та інноваційний розвиток / А. Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко. – К. : [б. в.], 1997. – 66 с.
 4. Гриньов А.В.  Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі : монографія / А.В. Гриньов, Т.В. Деділова // Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 148 c.
 5. Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінки : монографія / М.П. Войнаренко, А.В. Череп, Л.Г. Олейнікова, О.Г. Череп. – Хм : ХНУ, 2010. – 444 с.
 6. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.
 7. Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток: концепції, моделі, рішення : з дод. CD-Rom / Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с.
 8. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Л.І. Федулова [та ін.] ; ред. Л.І. Федулова ; НАН України, Інститут економічного прогнозування. – К. : Основа, 2005. – 550 с.
 9. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации / Р.Л. Аккоф; пер. с англ. – М. : Сирин, 2002. – 256 с.
 10. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.
 11. Инновационный менеджмент : справочное пособие / П.Н. Завлин [и др.] ; ред. П.Н. Завлин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр исследований и статистики науки, 1998. – 567 с.
 12. Портер М.Э. Конкуренция / М.Э. Портер; пер. с англ. – СПб. : Издательский дом «Вильямс»; М.; К. : [б.и.], 2003. – 495 с.
 13. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 281 с.
 14. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідж. прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та екон. циклу / Й.А. Шумпетер; пер. з англ. Василя Старка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с.
 15. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания / Х. Виссема. – М. : Издательство «Финпресс», 2000. – 272 с.
 16. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989.
 17. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Б. Карлоф; пер. с англ. – М. : Экономика, 1991.
 18. Гречан А.П. Інноваційний розвиток легкої промисловості України / А.П. Гречан. – К. : КНУТД, 2004. – 268 с.
 19. Федулова І.В. Обгрунтування напрямів інноваційного розвитку підприємств хліборобної галузі : монографія / І. В. Федулова. – К. : НУХТ, 2009. - 512 с.
 20. Туган-Барановский М.И. Избранное. Периодические кризисы. Общая теория кризисов / М.И. Туган-Барановский. – М. : Наука, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭП), 1997. – 574 с.
 21. Горкіна Л.П. М. Туган-Барановський в економічній теорії та історії / Л.П. Горкіна. НАН України, Інститут економіки. – К. : 2001. – 268 с.
 22. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 767 с.
 23. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьев. – М. : ВлаДар, 1993. – 310 с.
 24. Студінський В.А. Паперова промисловість України: XVI – XX століття : монографія / за наук. ред. Б.І. Андрусишина. – Житомир : Вид-во «Волинь», 2000. – 256 с.
 25. Фляте Д.М. Технология бумаги / Д.М. Фляте. – М. : «Лесная промышленность», 1988. – 440 с.
 26. Осипов П.С. Научные исследования в области повышения технического уровня и конкурентоспособности продукции целлюлозно-бумажного производства / П.С. Осипов // Сборник докладов конференции PAP-FOR RUSSIA. – 2000. – С. 12-18.
 27. Чуйко В.А. Особенности развития целлюлозно-бумажной промышленности России на современном этапе / В.А. Чуйко // Сборник докладов конференции PAP-FOR RUSSIA. – 2000. – С. 6-11.
 28. Йеннер Т. Маркетинговое планирование / Т. Йеннер. – Харьков : Изд-во гуманитарного университета, 2010. – 276 с.