Управління інноваційним розвитком прикордонної території на основі оцінки її бюджетного потенціалу

Автори:
Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
255 - 269
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті авторами на основі попереднього дослідження підходів до визначення категорії «бюджетний потенціал» сформовано власне її бачення, а також розроблено науково-методичні основи оцінки бюджетного потенціалу прикордонних територій, зокрема в напрямку здійснення ними політики інноваційного розвитку. 


Ключові слова
бюджетний потенціал, бюджетний потенціал інноваційного розвитку, прикордонна територія, планування, регресійний аналіз, інноваційний розвиток


Посилання
 1. Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання / М.Я. Азаров // Фінанси України. – 2006. – № 9. – C. 3-10.
 2. Барановський О.І. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О.І. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 8-19.
 3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). – К. : КНТЕУ, 2004. – 759 с.
 4. Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета / О.В. Богачева // Финансы. – 2000. – № 2. – С. 29-32.
 5. Василик О.Д. Теорія фінансів : підручник / О.Д. Василик. – 4-е вид., доп. – К. : Ніос, 2003. – 416 с.
 6. Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинутих країнах / І. Власова // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 1. – С. 36-46.
 7. Головінов О.М. Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О.М. Головінов, А.І. Ковтун. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics /64084.doc.htm.
 8. Горский И.В. Налоговый потенциал в механизме межбюджетных отношений / И.В. Горский // Финансы. – 1999. – № 6. – С.27-30.
 9. Дейві К. Вирівнювання: Європейська практика та її прийнятність в Україні [Електронний ресурс] / К. Дейві. – Режим доступу: http://www.largis.org.ua/largis1/ukraine/ doc_u/docs/equalisation_ukr.zip.
 10. Дейві К. Міжбюджетні відносини: Досвід центральноєвропейських країн [Електронний  ресурс] / Дейві К. – Режим доступу: http://www.largis.org.ua/largis1/ukraine/doc_u/ docs/ceurop_fin_ukr.zip.
 11. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
 12. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М. : «Диалектика», 2007. – 912 c.
 13. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова. – К. : Наук. думка, 1997. – 432 с.
 14. Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія: у 2 кн. / А.О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, І.В. Сало. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2010.
 15. Ковальчук С.В. Фінанси : навчальний посібник / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів : Новий Світ – 2006. – 568 с.
 16. Коломиец А.Л. Анализ концептуальных подходов и методов оценки налогового потенциала регионов / А.Л. Коломиец // Налоговый вестник. – 2000. – № 2. – С. 3-5.
 17. Корінько М.Д. Інновації у діяльності суб’єктів господарювання / М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 149-153.
 18. Гапонюк М.А. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. – 184 с.
 19. Огонь Ц.Т. Доходи бюджету України: теорія та практика : монографія. – К. : КНТЕУ, 2003. – 580 с.
 20. Огонь Ц.Г. Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм / Ц.Г. Огонь // Фінанси України. – 2009. – № 7. – C. 20-30.
 21. Офіційний сайт Головного управління статистики у Сумській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua.
 22. Патон Б.Є. Наука – інноваціям / Б.Є. Патон // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – С. 19-20.
 23. Поручник А.М. Стратегія фінансування інноваційної діяльності в Україні[Електронний ресурс] / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – Режим доступу: http://ecolib. com.ua/article.php?book=20&article=2318.
 24. Пущак Я.Я. Напрями формування бюджетного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / Я.Я. Пущак. – Матеріали інтернет-конференції «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2010». – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/ Economics/66977.doc.htm.
 25. Рожко О.Д. Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України / О.Д. Рожко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 10. – С. 50.
 26. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери y програмi економічних реформ на 2010-2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.usw.com.ua/forum/topics/ rozvitok-naukovotehnichnoyi-ta.
 27. Стеценко Т.О.  Аналіз регіональної економіки : навчальний посібник / Т.О.  Стеценко. – Київ : КНЕУ, 2002. – 116 с.
 28. Чернова О.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О.В. Чернова // Економіка та держава. – 2007. – № 7. – С. 33-41.
 29. McGrillivray M. Aid Illusion and Public Sector Fiscal Behavior / M. McGrillivray // Credit Research Paper. – Centre for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham. – 2000. – №. 00/9.
 30. Megdal S.B. The Flypaper Effect Revisited: An Econometric Explanation / S.B. Megdal // The Review of Economics and Statistics. –1987. –Vol. 69, №. 2. – P. 347-351.