Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства

Автори:
Перерва Петро Григорович, Романчик Тетяна Володимирівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
230 - 235
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті запропоновано оцінювати рівень конкурентоспроможності продукції в умовах споживчого ринку та у внутрішньому середовищі підприємства. Розглянуто методичний підхід до вибору об’єктів управління рівнем конкурентоспроможності на основі зіставлення оцінок. Особливу увагу приділено визначенню ступеня бажаності розвитку виробів підприємства.


Ключові слова
ринкова конкурентоспроможність, внутрішня конкурентоспроможність, зіставлення оцінок, карта бажаності розвитку проектів


Посилання
 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 207 с.
 2. Булгакова И.Н. Использование «функции желательности» для формализации комплексного показателя конкурентоспособности промышленного предприятия / И.Н. Булгакова, А.Н. Морозов // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2009. – № 2. – С. 54-56.
 3. Конкурентоспособность продукции и предприятия / Б.В. Буркинский, Е.В. Лазарева, И.Н. Агеева и др.; за ред. Б.В. Буркинского. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – 132 с.
 4. Городнов В.П. Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции / В.П. Городнов, Т.В. Романчик // Бизнес Информ. – Харьков : ХНЭУ. – 2010. – № 2. – С. 24-28.
 5. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы / А.П. Градов. – СПб. : Спецлит, 2000. – 589 с.
 6. Загорянська О.Л. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення : дис. … канд. економ. наук : 08.07.01 / О.Л. Загорянська. – Х. : КДПУ, 2005. – 269 с.
 7. Конкурентоспособность предприятия: оценка, діагностика, стратегия : науч. изд. / Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Абрамова. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 255 с.
 8. Липсиц И. Конкурентная стратегия фирмы / И. Липсиц // Вопросы экономики. – 1998. – № 9. – С. 35-43.
 9. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг : учеб. пособие / И.М. Лифиц. – М. : Юрайт-Издат, 2004. – 335 с.
 10. Паршина О.А. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції : монографія / О.А. Паршина. – Дніпропетровськ : НГУ, 2008. – 280 с.
 11. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 453 с.
 12. Саати Т.Д. Принятие решений: метод анализа иерархий / Т.Д. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
 13. Светуньков М.Г. Проблема измерения уровня конкуренции в целях разработки предпринимательских решений (с учетом многоуровневой модели рынка) / М.Г. Светуньков, А.В. Волков // Вестник ОГУ: зб. науч. работ. – Оренбург : ОГУ, 2010. – № 8 (114). – С. 107-113.
 14. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с.
 15. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. – М. : Аколис, 2006. – 272 с.