Управління процесом формування креативності персоналу як фактора інноваційного розвитку підприємства

Автори:
Крикуненко Дмитро Олександрович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
209 - 216
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У науковій статті розглянуто необхідність здійснення управління процесом формування креативності персоналу, що забезпечить сталий інноваційний розвиток підприємства. Проведено класифікацію компонентів креативних ресурсів працівника. Запропоновано модель мотивації, що спрямована на розвиток креативності персоналу підприємства на основі використання матеріальних і нематеріальних методів стимулювання, механізму оцінки внеску працівника у створення креативного продукту.


Ключові слова
креативність, управління, формування креативності, інноваційний розвиток, модель мотивації, персонал підприємства


Посилання
 1. Булка Н.І. Розвиток креативності у молодших школярів із порушеними соціальними зв’язками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н.І. Булка. – Одеса, 2005. – 19 с.
 2. Бурменcкая Г.В. Одаренные дети / Г.В. Бурменская, В.М. Слуцкий ; пер. с. англ. – М., 1991. – 376 с.
 3. Управління персоналом : навч посіб. / [М. Виноградський, С. Беляєва, А. Виноградська та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 500 с.
 4. Гузева Е.М. Развитие креативности персонала в предпринимательских структурах на основе внутриорганизационного поведения / Е.М. Гузеева // Креативная экономика. – 2009. – № 10 (34). – С. 27-32.
 5. Держстат України впровадження інновацій на промислових підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/ 2002.html.
 6. Економіка інноваційного підприємства : конспект лекцій для студ. спец. 8000014 «Управління інноваційною діяльністю» уклад. : В. М. Хобта та ін. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – С. 116.
 7. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 434 с.
 8. Корчагин Ю.А. Широкое понятие человеческого капитала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=22.
 9. Креативный сотрудник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meoni-personal.ru/art10.html.
 10. Леонова С. Креативність як чинник професійного саморозвитку особистості / С. Леонова // Матеріали наук.-практ. конф. «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки», Тернопіль, 18 трав. 2011 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 100-102.
 11. Ліманські А. Управління інноваційним підприємством / А. Ліманські. – Катовіце : Вища школа маркетингового управління і іноземних мов, 2008. – С. 556-560.
 12. Маркіна І.А. Наукові підходи до визначення понять «креативність» та «креативний потенціал» / І.А. Маркіна, Л.М. Шимановська-Діанич // Економіка Криму. – 2011. – № 1 (34). – С. 289-295.
 13. Моисеенко С.С. Принятие креативных решений на различных уровнях экономической деятельности / С.С. Моисеенко // Креативная экономика. – 2009. – № 10 (34). – С. 38-45.
 14. Ревуцкий Л.Д. Креативность экономически активного человека: понятие, показатели, оценка, учет и контроль / Л.Д. Ревуцкий // Экономические отношения. – 2011. – № 1 (1). – С. 3-9.
 15. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, 1994. – С. 74-79.
 16. Тюріна Т.Г. Феномен інтуїції / Т.Г. Тюріна. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 120 с.
 17. Шульгина Е.В. Развитие человеческого потенциала. Практика работы с бизнесс-корпрорациями и муниципальными структурами управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dvforum.ru/2008/ doklads/ks6_shulgina.aspx.
 18. Яковлева E.JI. Психология развития творческого потенциала личности / Е.Л. Яковлева. – М. : Московский психолого-социальный институт, 1997. – 224 с.
 19. Barron F. Creativity, intelligence and personality / F. Barron, D. Harrington // Ann. Rev. Of Psychol. – 1981. – № 32. – P. 439-476.
 20. Guilford J.P. Creative talents: Their nature, uses and development / J.P. Guilford. – N.Y. : Bearly Limited, 1986.
 21. Mumford M. Creativity syndrome: integration, application and innovation / M. Mumford, S. Gustafson // Psychological Bulletin. – 1988. – № 103. – P. 27-43.
 22. Rothenberg A. The process of Janusian Thincing in creativity / A. Rothenberg // Archives of General Psuchiatry. – 1976. – № 33. – P. 17-26.
 23. Sternberg R. General intellectual ability / R. Sternberg // Human abilities by R. Sternberg. – 1985. – P. 5-31.
 24. Taylor C.W. Various Approaches to and Definitions of creativity // R.J. Sternberg (Ed.). – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1988. – P. 99-124.