Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації

Автори:
Хандій Олена Олексіївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
186 - 192
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Досліджено особливості діяльності підприємств у кризових умовах. Визначено причини виникнення кризових ситуацій та антикризові інструменти в управлінні суб'єктами господарювання. Розглянуто сучасні проблеми промислових підприємств та шляхи їх вирішення.


Ключові слова
антикризові інструменти, причини кризи, інвестиції, маркетингова політика підприємства, стратегії диверсифікації


Посилання
 1. Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2010, 2011 роки [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Державний департамент з питань банкрутства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua.
 3. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством / Ю.М. Мельник // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 505-516.
 4. Савельєв В.В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової антикризової стратегії / В.В. Савельєв // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 4. – С. 3-5.
 5. Коваленко О.В. Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект / О.В. Коваленко // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 499-508.
 6. Максимова Т. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи / Т. Максимова, О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 6 (58). – С. 22-26.
 7. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія / Л.О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 2004. – 580 с.
 8. Пушкарь А.И. Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы / А.И. Пушкарь, А.Н. Тридед, А.А. Колос. – Харьков : ООО «Модель вселенной», 2001. – 452 с.
 9. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством / Л.С. Ситник. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. – 504 с.
 10. Лиходій В.Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза / В.Г. Лиходій // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 6-12.
 11. Terry R. Bacon What People Want:  A Manager's Guide to Building Relationships That Work / Terry R. Bacon. – 2006. – 264 с.
 12. Финкельштейн С. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: анализ и практические выводы / Сидни Финкельштейн; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 394 с.
 13. Бондар М. Дитячі хвороби / Марія Бондар // Контракти. – 2009. – № 49. – С. 28-29.
 14. Бондар М. Стратегія невиживання / Марія Бондар // Контракти. – 2009. – № 49. – С. 30-31.
 15. Садєков А.А. Аналіз стратегічних змін діяльності підприємства, необхідних для ефективної реалізації стратегії диверсифікації виробництва / А.А. Садєков, Г.І. Пруднікова // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 2012р., 12-15 лютого, м. Донецьк. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 3-5.
 16. Перерва П.Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [Електронний ресурс] / П.Г. Перерва, А.В. Косенко, О.П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf.
 17. Макогон Ю.В. Пик кризиса пройден, что в перспективе? / Ю.В. Макогон // Вісник Донецького національного університету. – 2011. – Т. 1, Вип. 1. – С. 204-211.