Управління маркетинговими ризиками інновацій

Автори:
Лабурцева Олена Іванівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
15 - 22
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто сутність інноваційного ризику. Показано, що однією з провідних його складових є маркетинговий ризик, тобто ризик того, що новий товар чи послуга не знайде достатнього попиту на ринку. Запропонована методика кількісної оцінки маркетингового ризику інновацій, що дозволяє науково обґрунтовувати управлінські рішення, спрямовані на забезпечення оптимального співвідношення сподіваного прибутку та ризику.


Ключові слова
інновації, ризик, маркетингові ризики інновацій, кількісна оцінка ризику, ставлення до ризику


Посилання

 

 1. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
 2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
 3. Буянов В.П. Рискология : управление рисками / В.П. Буянов. – М. : Экзамен, 2003. – 382 с.
 4. Гранатуров В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки / В.М. Гранатуров [та ін.]. – О., 2003. – 164 с.
 5. Тэпман Л.Н. Риски в экономике / Л.Н. Тэпман; под ред. проф. В.А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.
 6. Баззел Р.Д. Информация и риск в маркетинге : пер. с англ. / Р.Д. Баззел, Д.Ф. Кокс, Р.В. Браун; под ред. М.Р. Ефимовой – М. : Финстатинформ, 1993. – 93 с.
 7. Ілляшенко С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій / С.М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 111-119.
 8. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : «Університетська книга», 2010. – 334 с.
 9. Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпмна. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 351 с.
 10. Черноиванова А.С. Обоснование метода оценки рисков инновационной деятельности / А.С. Черноиванова // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – Київ : Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 32-38.
 11. Леонов С.В. Учёт рисков инноваций в рамках метода корректировки нормы дисконта / С.В. Леонов, О.Н. Диденко // Механізм регулювання економіки. – 2005. – № 1. – С. 45-51.
 12. Риск-менеджмент инноваций / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко, А.А. Епифанов и др. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с.
 13. Фіщенко О.М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О.М. Фіщенко, А.В. Халаімова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 52-57.
 14. Самоволева С. Оценка инновационных рисков проекта [Електронний ресурс] / С. Самоволева // Технологический бизнес: Интернет-журнал. – 1999. – № 4. – Режим доступу: http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number4/page12.htm.
 15. Івченко І.Ю. Економічні ризики / І.Ю. Івченко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 304 с.
 16. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент / В.О. Василенко, В.Г. Шматько; за ред. В.О. Василенко. – К. : ЦНЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.
 17. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К.Л. Котлер, А.Ф. Павленко та ін. – К. : Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
 18. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций / П.Н. Завлин, А.В. Васильев. – СПб. : Бизнес-пресса, 1998. – 216 с.
 19. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики / Дж. Поллард; под ред. и с предисл. Е.М. Четыркина. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 344 с.