Аналіз теоретичних основ наукового прогнозування на засадах маркетингу

Автори:
Росохата Анна Сергіївна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
99 - 111
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті викладений огляд категорійного апарату наукового передбачення та результати дослідження теоретичних основ наукового прогнозування, що є невід’ємною частиною ефективного управління економічною діяльністю. Розглянуто підходи науковців до прогнозування у різних суспільствознавчих сферах наукової діяльності та запропонована модифікація категорій наукового передбачення, що ґрунтуються на засадах маркетингу.


Ключові слова
передбачення, гіпотеза, прогноз, план, наукове прогнозування, економічне прогнозування, прогнозування на засадах маркетингу


Посилання
 1. Лозова О.В. Теоретико-методичні засади прогнозування соціального розвитку / О.В. Лозова // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №4 (23). – С. 29-33.
 2. Грабовецкий Б.Є. Теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування : навчальний посібник [Електроний ресурс] / Б.Є. Грабовецкий // Основи економічного прогнозування. – Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/9816.
 3. Льовкіна О.Г. Наукове передбачення суспільних процесів [Електроний ресурс] / О.Г. Льовкіна // Філософські проблеми гуманітарних наук (Збірка наукових праць). – Київ, 2009. – 500 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-11439.html.
 4. Жеребкін В.Є. Логіка : підручник / В.Є. Жеребкін. – 7-ме вид., стереотип. – К. : Знання, 2004. – 255 с.
 5. Вавилов С.И. Большая советская энциклопедия: Союз Советских Социалистических Республик / под редакцией: С.И.Вавилова, К.Е.Ворошилова, А.Я.Вышинского и др. – М. : Государственный научный институт «Советская энциклопедия», ОГИЗ СССР, 1948. – 1946 с.
 6. Кравченкo Ю.Ф. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / Ю.Ф. Кравченко. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.
 7. Макроекономічне прогнозування та його принципи. Національна економіка : навч. посіб. / [В.І. Мельникова, О.П. Мельникова, Т.В. Сідлярук та ін.]. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової  літератури, 2012. – 248 с.
 8. Бестужев И.В. Рабочая книга по прогнозированию / под ред. И.В. Бестужева и др. – М., 1982. – С. 12.
 9. Державне регулювання економіки : навч. посібник / [С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.
 10. Древаль О.Ю. Планування діяльності підприємства : конспект лекцій / укладач О.Ю. Древаль. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с.
 11. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у 3 томах. Т.1. [Електроний ресурс] / С.В. Мочерний та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с. – Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/%D0%B5/%D0%B5k%D0%BEn%D0%BEm%D1%96chn%D0%B5-p%D1%80%D0%BEgn%D0%BEzuv%D0%B0nnya.
 12. Яцура І.М. Прогнозування діяльності / І.М. Яцура. – К., 2002.
 13. Стеценко Т.О. Управління регіональною економікою : навчальний посібник / Т.О. Стеценко, О.П. Тищенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 471 с.
 14. Соціологія : підручник / [Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.
 15. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М.П. Лукашевич, I.I. Мигович. – 2-ге вид., доп. і випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.
 16. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / Г.В. Присенко, Є.І.  Равікович. – К. : КНЕУ, 2005. – 378 с.
 17. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / А.М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 315 с.
 18. Thоni C. Microfoundations of social capital [Електроний ресурс] / C. Thоni, J. Tyran, E.Wengstrоm // Journal of Public Economics. – Volume 96, іssues 7-8. – Аugust 2012. – Р. 635-643. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272712000370