Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами

Автори:
Дериколенко Олександр Миколайович
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
78 - 83
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами; запропоновано визначати інноваційні стратегії залежно від розмірів ризику, а також від наявності вільних коштів у підприємства та рівня попиту на дані інновації.


Ключові слова
інновації, стратегія, ризик, шкала, промислове підприємство


Посилання
 1. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения) / И.Р. Бузько. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1996. – 331с.
 2. Вітлінський В.В. Ризик у менеджмент / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К. : ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.
 3. Журило В.В. Маркетингові стратегії підприємств на ринку технологічних інновацій [Електронний ресурс] / В.В. Журило – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/ Economics/20373.doc.htm.
 4. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова. – М. : Банки и биржи, 1997. – 327с.
 5. Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие рыночных возможностей: проблемы управления / С.Н. Ильяшенко. – Сумы : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – 222 с.
 6. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Н.В. Куденко – К. : КНЕУ, 1998. – 152 с.
 7. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб. : Питер, 2000. – 320с.
 8. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск / Б.А. Райзберг. – М. : Знание, 1992. – 64 с.
 9. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск: пер. с англ. / Т. Райс, Б. Койли – К. : Торгово-издат. бюро BHV, 1995. – 592 с.
 10. Чарлз В.Л. Гіл. Міжнародний бізнес / Чарлз В.Л. Гіл. – К. : «ОСНОВИ». – 2001. – 854 с.
 11. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О.І. Ястремський. – К. : Либідь, 1992. – 176 с.