Розроблення заходів для покращення позицій спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» СумДУ на ринку освітніх послуг України

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Тимохіна Яна Олександрівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
53 - 63
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті здійснений аналіз конкурентного, демографічного та інтернет-середовища для спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» СумДУ та запропоновані заходи для посилення її позицій на ринку освітніх послуг України.


Ключові слова
управління інноваційною діяльністю, цільові групи споживачів, конкуренти, база даних, Content-аналіз, освітні послуги, ВНЗ


Посилання
  1. Кашин А. Рейтинг українських вищих навчальних закладів за рівнем задоволеності освітою [Електронний ресурс] / А. Кашин, Ю. Сахно, С. Курбатов // Компас – 2011. – Режим доступу: www.yourcompass.org/PDF%20Tables/Compass2011.pdf.
  2. Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління [Електронний ресурс] / Л.В. Пан. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/381/1/Pan_Rol_doslidzhennia.pdf.
  3. Архипова С.П. Якість освіти у контексті вимог сучасності [Електронний ресурс] / С.П. Архипова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N135/N135p011-014.pdf.
  4. Шелестова А.М. Електронно-документний комунікативний простір сучасного вищого навчального закладу України [Електронний ресурс] / А.М. Шелестова. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6820/1/09.pdf.
  5. Кравченко К.В. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / К.В. Кравченко. – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN15/11kkvvnz.pdf.
  6. Грішин І.Ю. Інформаційні технології – підстава ефективного управління вищим навчальним закладом [Електронний ресурс] / І.Ю. Грішин, А.А. Бондар, Б.С. Ахметов // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – 2010. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/Information_technologies_the_efficient_management_basis_of_high_educational_institution_17053.pdf.
  7. Жукова В.О. Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців [Електронний ресурс] / В.О. Жукова // Наукові праці КНТУ. – 2010. – № 17. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon /stat_17/52.pdf.
  8. Холод Б.І.Методика вибору та обґрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Б.І. Холод, О.В. Дашевська // Академічний огляд. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_2/1.pdf.
  9. Стеців І.С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування [Електронний ресурс] / І.С. Стеців. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10021/1/34.pdf.
  10. Бобало О.Ю. Маркетинг у функціонуванні ВНЗ [Електронний ресурс] / О.Ю. Бобало // Науковий вісник НЛТУ України. –2010. – № 20. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_2/291_Bobalo_20_2.pdf.