Розвиток сектору високих технологій економіки України

Автори:
Приварникова Ірина Юліївна, Костюченко Маргарита Костянтинівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
45 - 52
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто стан сектору високих технологій України та державну програму розвитку науково-технічної та інноваційної сфери. Проаналізовано аналогічні програми інших країн та на їхній основі сформульовано поради щодо покращення становища сектору високих технологій України.


Ключові слова
сектор високих технологій, інновації, розвиток науково-технічної та інноваційної сфери, державна підтримка сектору високих технологій економіки


Посилання
 1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 2. Яо Ф. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації / Ф. Яо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – № 85. – С. 50-51.
 3. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєц, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
 4. Тимочко Н.О. Економічна історія України : навч. посіб. / Н. О. Тимочко. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с.
 5. Статистика Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/.
 6. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/index.php/-2011-2014-q-q?lang=en&Itemid=167&option=com_content& view=article&id=105&month=6&year=2011.
 7. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки [Електронний ресурс] // Комітет з економічних реформ при Президентові України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_1.pdf.
 8. Васильєва Н.В. Китай: формування інноваційної системи розвитку держави [Електронний ресурс] / Н.В. Васильєва // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління» : зб. наук. пр. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Nvamu_upravl/2011_2/10.pdf.
 9. Жуйков Д. Британия ставит на биотех [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=17703.
 10. Солошенко В.В. Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи //Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» – Рівне : РІС КСУ, 2011. – Випуск 11. – С. 118-121.
 11. Дадашев Б.А. Напрями та умови розвитку інноваційних процесів в сучасних умовах розвитку економіки України / Б.А. Дадашев, О.В. Кантаєва// Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 2 (20). – С. 155-167.
 12. Кантаєва О. Удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття управлінських рішень / О. Кантаєва, Є. Галушко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. − № 7. – С. 35-46.
 13. Мешко Н.П. Механізм управління інвестиційно-інноваційним потенціалом: макрорівень : монографія / Н.П. Мешко. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – 272 с.
 14. Мешко Н.П. Інвестиційно-інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування / Н.В. Мешко // Економічний простір. – 2008. – № 10. – С. 78-88.
 15. Васильєв О. Проблеми розвитку високотехнологічних галузей економіки України в умовах глобальної конкуренції / О. Васильєв // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць. – Випуск 1 (66). – 2011. – С. 209-227.
 16. Одотюк І.В. Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку / І.В. Одотюк // Вісн. НАН України. – 2011. – № 11. – С. 21-33.
 17. Одотюк І.В. Наукоємне виробництво в Україні: економічні тенденції та наслідки прояву кризових трансформацій /  І.В. Одотюк // Економіка промисловості. – 2010. – № 1. – С. 105-113.
 18. Россоха В.В. Інноваційно-технологічне забезпечення розвитку економіки : український вимір / В.В. Россоха // Агроінком. – 2011. – №7-9. – С. 67-74.