Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг

Автори:
Семенюк Світлана Богданівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
39 - 44
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розглянуто теоретичні підходи різних авторів до змісту поняття «інновація», проаналізовано інновації в освіті, визначено сутність та показано необхідність застосування маркетингу інновацій на ринку освітніх послуг, виділено напрями інновацій у вищій освіті, об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності вищої школи.


Ключові слова
інновація, інноваційна освіта, інноваційна освітня діяльність, інноваційний вищий навчальний заклад, маркетинг інновацій, ринок освітніх послуг


Посилання
 1. Волынкина М.В. Инновации и предпринимательство: соотношение понятий / М.В.Волынкина // Закон. – 2006. – № 4. – С. 33.
 2. Інновації на ринку освітніх послуг в Україні / О.В. Пащук // Вісн. Ін-ту екон. прогнозування. – 2004. – № 1. – С. 77-81.
 3. Кратт О.А. Реформа менеджменту вищої освіти: передумови, специфіка, парадигми / О.А.Кратт // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – Випуск 39-1. – С. 201-206.
 4. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с.
 5. Палій Н.С. Маркетингова інноваційна політика : навч. посіб. / Н.С. Палій. – Донецьк : Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, 2008. – 130 c.
 6. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент : учеб. пособие. / Ю.П. Морозов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 447 с.
 7. Семенюк С.Б. Дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів : монографія / С.Б. Семенюк. – Тернопіль : Вектор, 2009. – 160 с.
 8. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.
 9. Трифилова А.А. Современный инновационный менеджмент / А.А. Трифилова, И.А. Коршунов // Инновации. – 2003. – № 2-3. – С.58-63.
 10. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій : підручник / Н.І.Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 256 с.
 11. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М. : Директ-Медиа, 2007. – 400 с.
 12. Drapińska A. Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych / A. Drapińska. – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. – 2011. – 263 str.
 13. Saginova O. Facilitating innovations in higher education in transition economies / O. Saginova, V. Belyansky. – International Journal of Educational Management. – Vol. 22 МКС: 4. – 2008. – Р. 341-351.