Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи

Автори:
Загорна Тетяна Олегівна, Стасюк Олександр Миколайович
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
32 - 38
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено витоки формування холістичної парадигми, розглянуто існуючі підходи до трактування холістичного маркетингу та надано власне бачення концептуальних засад холістичного маркетингу.


Ключові слова
холізм, холістичний маркетинг, класичний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, теорія складних систем


Посилання
 1. Beinhocker E.D. Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics. / Eric D. Beinhocker. – Boston : Harvard Business School Press, 2006. – 530 p.
 2. Котлер Ф. Маркетинг-Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е издание. – С-Пб. : Питер, 2009. – 816 с.
 3. Уфимцев Р. Эффект бабочки в маркетинге / Р. Уфимцев // &Стратегии. – 2006. – № 8. –С. 45-52.
 4. Козлова О.А. Теория и методология формирования рынка органической продовольственной продукции на основе холистического маркетинга : автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Оксана Александровна Козлова. – Омск : ОГУ им. Ф.М. Достоевского, 2011. – 43 с.
 5. Криковцев А.А. Холистический маркетинг в системе бизнес-взаимодействий предприятий / А.А. Криковцев // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – т. 1. – С. 85-89.
 6. Абрамович О.К. Асортиментна політика підприємства як елемент стратегії холістичного маркетингу / О.К. Абрамович // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2009. – № 7. – С. 138-146.
 7. Робул Ю.В. Холістична концепція ефективності маркетингу / Ю.В. Робул // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. 2. – С. 124-130.
 8. Грицанов А.А. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. – Мн. : Изд-во В.М. Скакун, 1998. – 896 с.
 9. Цофнас А.Ю. Гносеология: учеб. пос. / А.Ю. Цофнас. – Изд. 2-е, испр. и доп. – О. : Наука и техника, 2011. – 248 с.
 10. What Is Integrated Marketing? [Eлектронний ресурс] // Business Dictionary. – Режим доступy: http://www.businessdictionary.com/definition/Integrated-marketing.html.
 11. Уфимцев Р. Основы интрамаркетинга [Eлектронний ресурс] / Р. Уфимцев // Ателье ЕR. –Режим доступу: http://www.metaphor.ru/er/approach/intramarketing.xml.