Освіченість, рішучість лідера як фактор успіху сталого розвитку

Автори:
Герасимчук Василь Гнатович
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
227 - 239
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розглянута еволюція поглядів філософів, мудреців на розвиток цивілізації. Акцентується увага на триєдності основних факторів сталого розвитку на планеті: екологічних, соціальних, економічних. Наголошується на ролі лідера, стратега у вирішенні проблеми сталого розвитку. Запропоновано заходи з удосконалення організаційного механізму управління сталим розвитком у ланцюжку: людина – сім’я – колектив – галузь – регіон – держава – світове співтовариство – ноосфера. Узагальнено досвід країн ЄС, СНГ, України в постановці та розв’язанні ключових завдань сталого розвитку. Досліджуються структура і зміст поняття «якість життя». Конкретизуються кількісні показники оцінки якості життя. Рівень і динаміку сталого розвитку запропоновано визначати із застосуванням Індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП).


Ключові слова
відповідальність, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), лідер, сталий розвиток, стратегія, управління, якість життя


Посилання
 1. Франко І.Я. Що таке поступ? Вибрані твори : у 3-х т. Т. 3. Літературознавство, публіцистика / ред. колегія: В. Скотний та інші; упор. О. Баган. – Дрогобич : Коло, 2004. – С. 432-477.
 2. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия / Автор-составитель В. Балязин. – М. : ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2006. – 848 с.
 3. Із третього світу в перший. Сінгапурська історія: 1965-2000. Мемуари Лі Куан Ю. / пер. з англ. К. Сисоєва. – К. : Видавництво Олексія Капусти, 2011. – Т. 2.– 684 с.
 4. Харлем Брунтланн, Гру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/ wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D1%80%D1%83%.
 5. Доповідь Пан Гі Муна [Електронний ресурс]. – 22.12.2010. – Режим доступу: http://www.unepcom.ru/development/rio20m.html.
 6. Новая европейская стратегия «Европа-2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eulaw.ru/content/307.
 7. Модель устойчивого развития Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minpriroda.by/ru/legistation/nsur2020.
 8. Стратегія сталого розвитку України (Проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecolabel.org.ua/index.php?id=253.
 9. Україна та топ-20: близько чи далеко? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fpsu.org.ua/index.php?option=article&id=5669&Itemid=uk.
 10. Ткачев А.Н. Качество жизни населения как интегральный критерий оценки эффективности деятельности региональной администрации [Электронный ресурс] / А.Н. Ткачев, Е.В. Луценко. – Кубанский государственный аграрный университет. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2004/02/14/.
 11. Айвазян С.А. Межстрановой анализ интегральных категорий качества жизни населения (эконометрический подход) / С.А. Айвазян. – Препринт # WP/2001/124. – Москва : ЦЭМИ РАН, 2001. – 60 с.
 12. Сталий розвиток. Матеріал з Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0% BA.