Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства

Автори:
Перерва Петро Григорович, Побережна Наталія Миколаївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
191 - 198
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті запропоновано визначати ефективність виробничого потенціалу з її розподілом на внутрішню та зовнішню. Визначено систему показників зовнішньої та внутрішньої ефективності використання виробничого потенціалу промислового підприємства відповідно до ресурсної парадигми щодо матеріальних, фінансових, людських, інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділено такому виду інформаційних ресурсів як іміджевий, що характеризує образ підприємства, який склався в постачальників, споживачів, конкурентів, державних органів управління.


Ключові слова
ефективність, виробничий потенціал, внутрішня ефективність, зовнішня ефективність, ресурсна парадигма, іміджевий ресурс


Посилання
 1. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : монографія / С.І. Бай. – К. : Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2009. – 280 с.
 2. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация : монографія / А.Э. Воронкова. – Луганск : СНУ им. В Даля, 2004. – 314 с.
 3. Дилигенский Н.В. Моделирование, многокритериальная оптимизация и оценка качества функционирования производственных, экономических и медико-экологических систем в условиях неопределенности : монография / Н.В. Дилигенский, Л.Г. Дымова, П.В. Севастьянов. – М. : Изд. «Машиностроение», 2004. – 397 с.
 4. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н.С. Краснокутська. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.
 5. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия : монография / Е.В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2002. – 310 с.
 6. Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия : монография / И.П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 216 с.
 7. Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия : монография / И.П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 256 с.
 8. Попов Е. Рыночный потенциал предприятия : монография / Е. Попов. – М. : Экономика, 2002. – 559 с.
 9. Райков А.Н. Репутационный потенциал компаний / А.Н. Райков // НТИ. Серия 1, Орг. и методика информ. работы. – 2009. – №6. – С. 15-20.
 10. Спирин В.С. Анализ экономического потенциала предприятия / В.С. Спирин. – М. : Финансы и статистика, 1994. – 295 с.
 11. Трофименко Н.А. Оценка и прогнозирование производственного потенциала предприятия / Н.А. Трофименко // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. – 2004. – №9. – С. 147-157.
 12. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.
 13. Якушева Е.С. Подходы к оценке потенциала предприятия / Е.С. Якушева // Проблемы экономики. – 2008. – №1(20). – С. 141-143.
 14. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с.
 15. Шанский М.М. Краткий этимологический словарь русского языка / М.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. – М. : Просвещение, 1975. – 543 с.
 16. Белоусов Р.А. Рост экономического потенциала / Р.А. Белоусов. – М. : Экономика, 1971. – 55 с.
 17. Тисс Д. Дж. Динамические способности фирмы и стратегическое управление / Д. Дж. Тисс, Г. Пизано, Э. Шуен // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. – Сер. Менеджмент. – 2004. – №4. – С.172-185.