Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір

Автори:
Мельник Тетяна Миколаївна, Зубко Олена Віталіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
181 - 190
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Визначено місце інституціонального середовища України в системі міжнародних координат. Ідентифіковано інституціональні засади розвитку зовнішньої торгівлі високотехногічними товарами. Досліджено динаміку окремих показників у сфері інноваційного та високотехнологічного виробництва, що сформувалися під впливом загальноекономічного клімату. Обґрунтовано необхідність корекції вектора економічного розвитку та відповідних радикальних інституціональних змін у контексті адаптації до глобалізаційних викликів.


Ключові слова
інституціональне середовище, інноваційна продукція, високотехнологічні товари


Посилання
 1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» вiд 23.12.2010, № 2857-VI // Голос України. – 2010. – № 249.
 2. Закон України «Про Єдиний митний тариф» вiд 05.02.1992, № 2097-XII // Голос України. – 1992.
 3. Закон України «Про Митний тариф України» від 5.04.2001, № 2371-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18 зі змінами.
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вiд 13.12.1991, № 1977-XII // Голос України. – 1992.
 5. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010,  № 2755-VI // Голос України. – 2010. – № 229 (№ 229-230).
 6. Указ Президента України «Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України» вiд 12.05.2011, № 583/2011 // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 99.
 7. Бюлетень Національного банку України. – 2011. – № 6 (219). – С. 34-35.
 8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. Державне агентство України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua.
 10. Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.dknii.gov.ua.
 11. Дорофиенко В.В. Рынок новаций / В.В. Дорофиенко, С.В. Калинович, Я.И. Жеребьев. – Макеевка : ДонНАСА, 2006. – 360 с.
 12. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Ю.В. Кіндзерський, М.М. Якубовський, І.О. Галиця та ін.]; ред. : Кіндзерський. – К., 2009. – 928 с.
 13. Саліхова О.Б. Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні / О. Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С.9-23.
 14. Саліхова О.Б. Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України / О.Б. Саліхова // Економіст.  2001.  № 9.  С. 30-32.
 15. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : в 3 т. / за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – Т.1 : Економіка знань – модернізаційний проект України. – 539 с.
 16. Федулова Л.І. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, В.Л. Осецький та ін.]; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2011. – 655 с.
 17. Indicators / World bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org.
 18. Tariff Profile / World bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wits.worldbank.org/WITS/.
 19. The Global Competitiveness Report 2011-2012 / Klaus Schwab; WEF. — Geneva, Switzerland, 2011. – 544 p.
 20. Ukraine Trade Brief / World Trade Indicators 2009/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/.