Генезис структури транспортного потенціалу України в умовах сталого розвитку

Автори:
Алькема Віктор Григорович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
172 - 180
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглядаються транспортний потенціал України та його складові. Досліджено генезис структури транспортного потенціалу держави. Визначено місце та роль  трудового потенціалу у складі транспортного потенціалу. Наведено авторське бачення складових трудового потенціалу транспортних систем.


Ключові слова
економічний потенціал країни, транспортний потенціал, структура транспортного потенціалу, складові потенціалу, трудовий потенціал


Посилання
 1. Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики / Л.И. Абалкин. – М. : Наука, 1981. – 251 с.
 2. Авдеенко В.Н. Производственный потенциал предприятия (Нормативное определение и рациональное использование) / В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов. – М. : Знание, 1986. – 64 с.
 3. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста экономики / А.И. Анчишкин. – М. : Экономика, 1996. – 98 с.
 4. Ансофф І. Стратегічне управління / І. Ансофф. – М. : Економіка, 1989. – 519 с.
 5. Градова А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под. ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 510 с.
 6. Інвестиційний потенціал у логістиці: на прикладі автотранспорту/ [К.Е. Фесенко, Л.Г. Зайончик, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов]. – К. : Наук. світ, 2002. – 259 с.
 7. Лукін С.О. Економічний потенціал регіону та  регулювання його розвитку (в умовах ринкових перетворень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / С.О. Лукін. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001. – 19 с.
 8. Маркс К. Капитал : соч. // К. Макс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 23, 24, 49.
 9. Матковський Р.Б. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання : дис. … кандидата економ. наук : 08.01.01 / Р.Б. Матковський. – Дрогобич, 2003. – 176 с.
 10. Меркина Г.М. Экономические проблемы развития транспорта как отрасли инфраструктуры / Г.М. Меркина. – М. : Знание, 1981. – 64 с.
 11. Одегов Ю.Г. Трудовой потенциал: пути эффективного использования / Ю.Г. Одегов. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – Ч. 1. – С. 26.
 12. Пащенко Ю.Є. Методологічні питання участі транспорту в інтеграційних процесах / Ю.Є. Пащенко // Продуктивні сили і регіональна економіка. – К. : РВПС України НАН України, 2007. – С. 90-94.
 13. Пирoжкoв С. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук // Економіка України. – 2005. – № 3. – С. 4-19.  
 14. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Б. Райан; пер с англ. под ред. В.А. Микрюкова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с.
 15. Сич Є.М. Організаційно-економічний розвиток виробничого потенціалу транспортного комплексу регіону / Є.М. Сич, Н.В. Іванова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: збірник наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2004. – Вип. 18. – С. 104-122.
 16. Совершенствование методов определения эффективности капвложений на транспорте / под ред. В.Н. Лившица. – М. : Транспорт, 1978. – 255 с.
 17. Ткаченко А.М. Логістика в державному регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності / А.М. Ткаченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. –Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 2 (18). – С. 165-175.
 18. Фигурнов Э. Производственный потенциал / Э. Фигурнов. – М., 1982. – 316 с.
 19. Экономика : учебник / под ред. А.С. Булатова. – М. : МГУ, 2005.– 603с.
 20. Янковський М. Ентропія та екстрапотенціал економічних систем / М. Янковський // Економіка України. – 2001. – № 4. – С. 30-35.