Використання логістичної концепції при управлінні рухом матеріального потоку підприємства

Автори:
Селезньова Надія Олексіївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
157 - 165
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті на основі аналізу й узагальнення основних теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних фахівців з логістики набуло подальшого розвитку визначення понять «система» та «логістична система». Розвинуто схематичне представлення логістичної системи шляхом виділення суб’єкта управління, який, спираючись на основні функції і принципи управління з залученням високоякісного інформаційного забезпечення та з використанням інструментів управління регулює просування матеріального потоку між ланками логістичного ланцюга.


Ключові слова
логістична система, суб’єкт управління, матеріальний потік, функції управління, інформаційне забезпечення


Посилання
 1. Альбеков А.У. Коммерческая логистика / А.У. Альбеков, О.А. Митько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 416 с.
 2. Бауэрсокс Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж.; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.
 3. Дыбская В.В. Логистика складирования для практиков : монография / В.В. Дыбская. – М. : Альфа-пресс, 2005 . – 208 с.
 4. Карп І.М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством / І.М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4 (46). – С. 27-34.
 5. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Фр. Хедоури; пер. с англ. – М. : Дело, 1997. – 486 с.
 6. Миротин Л.Б. Эффективная логистика / Л.Б. Миротин, И.Э. Ташбаев, О.Г. Порошина. – М. : Экзамен, 2002. – 160 с.
 7. Нагловский С.Н.  Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем / С.Н. Нагловский. – Калуга : Манускрипт, 2002. – 336 с.
 8. Николайчук В.Е. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция) : монография / В.Е. Николайчук, В.Г. Кузнецов. – Донецк : ДонГУ, 1999. – 413 с.
 9. Окландер М.А. Логистический сервис и методика расчета логистических затрат / М.А. Окландер // Экономика Украины. – 1998. – № 8. – С. 85-87.
 10. Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти / О. Пустовойт // Економіка України. –2006. – № 2 (531). – С. 20-26.
 11. Семененко А.И. Логистика. Основы теории : учебное пособие / А.И. Семененко, В.И. Сергеев. – СПб. : Союз, 2003. – 544 с.
 12. Смирнов И.Г. Проблемы и методы эффективного управления запасами в логистических системах / И.Г. Смирнов // Дистрибуция и логистика. – 2003. – № 4. – С. 6-22.
 13. Фомин П.А. Оценка эффективности использования финансов предприятий в условиях рыночной экономики / П.А. Фомин, В.В. Хохлов. – М. : Высшая школа, 2002. – 212 с.