Засади державної інноваційної економічної політики в Україні

Автори:
Басанцов Ігор Володимирович, Баласюкова Ірина В’ячеславівна
Сторінки:
13 - 23
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У цій статті досліджено проблему законодавчої недосконалості (розбалансованості) нормативної бази, що регулює здійснення та розвиток інноваційної економічної політики в Україні. Внесено пропозиції (витяги з Доктрини економічної політики в Україні) щодо удосконалення реалізації державної інноваційної економічної політики, що нерозривно пов’язана з ефективністю та дієвістю організаційно-правових форм, у яких вона здійснюється.


Ключові слова
інновації, державна економічна політика, державна інноваційна політика, соціально орієнтована економіка, бюджет, фінансування, економічні програми


Посилання
  1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2003 р. № 433 ІV / Відомості Верховної ради, 2003. – № 13. – [зі змінами, внесеними згідно із Законом України №3076 ІV (3076-15) від 04.11.2005].
  2. Балабанов В.О. До проблеми формування інноваційної культури суспільства / В.О. Балабанов // XXI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова історія: матеріали Третьої міжнародної науково-теоретичної конференції, 21-22 травня 2004 року. – Частина 1. / ред. Г.П. Балабанова. – К. : Фенікс, 2004. – С. 388-391.
  3. Інноваційна культура – умова реалізації інноваційної політики [Електронний ресурс] // С. Биконя. Персонал. – 2006. – № 4. – Режим доступу: http://personal.in.ua/article.php?ida=266.
  4. Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан. – К.: Вид-во «Центр учбової літератури», 2007. – 662 с.
  5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – Суми : ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
  6. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
  7. Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: ТОВ «ВПО «Університетська книга», 2010. – № 2. – 239 с.
  8. Мосій О. Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. Мосій, Т. Кужда // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – № 1 (4). – Режим доступу. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mobnid.pdf.
  9. Оскольський В.В. Спілка економістів України і політика економічних реформ – будуємо нову країну / за заг. ред. академіка АЕН України, професора В.В. Оскольського./, упоряд.: В.В. Гуменюк, М.Ф. Ярош. – К. : Спілка економістів України, 2010. – 320 с.