Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства

Автори:
Шевлюга Олена Геннадіївна, Олефіренко Олег Михайлович
Сторінки:
38 - 44
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено вплив технологічних інновацій на розвиток підприємства, встановлено взаємозв’язок між різними видами інновацій за однією з класифікаційних ознак. Визначено чинники, які впливають на стан сучасного ринку технологій, а також розроблено структуру цього ринку.


Ключові слова
технологічні інновації, інноваційний шлях розвитку, світовий ринок технологій, дифузія технологій, виробничі можливості


Посилання
  1. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.
  2. Ивашковский С.Н. Микроэкономика: учеб. / С.Н. Ивашковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2001. – 416 с.
  3. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 266 с.
  4. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н.В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
  5. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконел, С.Л. Брю; пер. с 13-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 1999. – XXXIV, 974 с.
  6. Менеджмент та маркетинг інновацій: монографія; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. –  616 с.
  7. Сумина О.Н. Развитие рынка технологических инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и технологии / О.Н. Сумина, Ю.Я Ткачук. // Маркетинг и менеджмент инноваций. – 2011. –  №2. – С. 139-144.
  8. Філіпенко А.С. Світова економіка: підручник / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.
  9. Экономика предприятия: учебник для вузов. – 5-е изд. / под ред. акад. В.М. Семенова. – СПб. : Питер, 2008. – 416 с.