Управління маркетинговими ризиками продавця

Автори:
Бець Мар’яна Тиберівна, Кучер Леся Ігорівна
Сторінки:
99 - 105
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Авторами визначено трактування природи ризику, охарактеризовано передумови появи ризиків, виділено етапи ідентифікації ризику маркетингового дослідження та компоненти процесу управління ризиками та розроблено систему управління ризиками товарної політики за критерієм якості обслуговування споживачів та схему аналізу шансів – ризиків підприємства в процесі формування елементів товарної політики.


Ключові слова
ризик, управління, маркетингова товарна політика, ринок, шанси


Посилання
  1. Балабанов И. Риск-менеджмент / И. Балабанова. – М., 1996. – 192 с.
  2. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua//постанова президії ВАК України №2-05/3 від 08.07.2009.
  3. Економічна енциклопедія. – К., 2002. – Т. 3. – 952 с.
  4. Маркетинговые стратегии, план и программа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thebookdeal.com/book_54_glava_47_7.1._Marketingovye_strategii,_.html.
  5. Старостина А.О. Риск-менеджмент в маркетинге / А.О. Старостина, В.А. Кравченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.4p.com.ua/content/riskmenedzhment-v-marketinge
  6. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия / Г.В. Чернова. – СПб. : Питер, 2000. – 176 с.
  7. Хохлов Н.В. Управление риском / Н.В. Хохлов. – М., 1999. – 239 с.