Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання його екологізації

Автори:
Прокопенко Ольга Володимирівна, Рожкова Євгенія Юріївна
Сторінки:
91 - 98
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Запропоновано теоретико-методичний підхід до моделювання ринку інновацій, який дозволяє визначати потенціал методів державного стимулювання екологізації інноваційної діяльності підприємств. В його основу покладено оцінку ступеня нерівномірності розподілу екодеструктивного впливу підприємств та типу такої нерівномірності.


Ключові слова
ринок інновацій, моделювання ринку, екодеструктивний вплив, нерівномірність впливу, державне стимулювання, стимулювання екологізації, методи стимулювання


Посилання
  1. Бородин А.И. Эколого-экономическое управление предприятием : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и  управление народным хозяйством: региональная экономика, предпринимательство» / А.И. Бородин. – Калининград, 2006. – 48 с.
  2. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : [в 2 т.] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; пер. с англ. 11-го изд. – Т. 2. – М. : Республика, 1993. – 400 с.
  3. Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 395 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/prokopenko/2010/2010_1.pdf.
  4. Толстікова О.В. Формування механізму соціально-економічної мотивації працівника / О.В. Толстікова // Управління розвитком. – 2008. – № 9. – С. 98-99.
  5. Топішко І. Коефіцієнт Джині / І. Топішко, Л. Калганова // Економічна енциклопедія / [Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устенко та ін.] : [у 3 т.]. – К. : ВЦ «Академія», Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – Т. 1. – С. 778-780.
  6. Шевчук Л.М. Мотивація та стимулювання як дієві засоби управління персоналом / Л.М. Шевчук // Збірник наукових праць / за ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 16, Т. 3. – С. 353-355.
  7. Щербак В. Затратно-новационная концепция «длинной волны» / В. Щербак // Экономика Украины. – 1998. – №2. – С. 53-59.