Основні закономірності взаємозв’язку соціально-економічного розвитку міста та дохідної і витратної частини його бюджету (на прикладі міста Суми)

Автори:
Балацький Євген Олегович
Сторінки:
36 - 44
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статі розглянуто теоретичні основи соціально-економічного розвитку міста та використовуючи можливості структурного моделювання визначений характер залежності соціально-економічного розвитку міста Суми від дохідної і витратної частини його бюджету.


Ключові слова
соціально-економічний розвиток, доходи бюджету, витрати бюджету, структурне моделювання


Посилання
 1. Бугай С.М. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіонів як інструмент впровадження державної регіональної політики / Бугай С.М. // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – Зб. наук. пр. – Вип.5. – К. : ДНДІІМЕ, 2004. – С. 91-102.
 2. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. Т. 4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша, С.С. Гасанов, М.Я. Дем'яненко; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. – К., 2004. – 364 с.
 3. Данилишин Б.М. Новітні виміри сучасної практики соціально-економічних перетворень у державі / Б. М. Данилишин // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 40-50.
 4. Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.02.2004 р. №113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=113-2004-%EF.
 5. Михайличенко А.О. Перспективи розвитку регіону на основі вдосконалення соціально-економічних процесів. // Зб. наук. пр. Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – Економічна думка. –2004. – Вип. 9. – С. 304-305.
 6. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник / Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. – Х. : ВД «Інжек», 2005. – 396 с.
 7. Пирог О.В. Сталий соціально-економічний розвиток України в умовах формування інвестиційної політики держави // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачука. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного Університету ім. В.Стефаника. – 2008. – Вип. IV. – Т. 2. – С. 95-101
 8. Притула Х.М. Визначення і критеріальна оцінка соціально-економічного потенціалу регіону // Вісник Львівського національного університету. Серія: міжнародні відносини. Випуск 3. – Львів, 2001. – С. 177-187.
 9. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
 10. Стоянець Н.В. Розвиток сільських територій в рамках регіональної політики/ Н.В. Стоянець // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету. «Економіка і регіон». – 2008. – № 2 (17). – С. 29-33.
 11. Фірсова І.В. Соціально-економічний розвиток регіону і формування нового типу споживача: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] / І.В. Фірсова; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. – Х., 2003. – 20 с.
 12. Харазішвілі Ю.М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-економічного розвитку економіки України / Ю.М. Харазішвілі. – К. : ТОВ «ПоліграфКонсалтинг». – 2007. – 324 с.
 13. Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: моногр. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 424 с.
 14. Чмир О.С. Удосконалення методів комплексної діагностики соціально-економічного розвитку територій / О.С. Чмир, Д.А. Арзянцева // Економіка і регіон. – 2009. – № 2 (21). – С. 7-12.