Особливості поведінки споживачів послуг зеленого туризму

Автори:
Зінченко Анастасія Ігорівна
Сторінки:
212 - 217
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто різні підходи до визначення понять «потреби» та «мотивації», а також визначено фактори, що вплинули на появу нових видів туризму із зміною потреб споживачів. Систематизовано фактори внутрішнього (індивідуального) та зовнішнього характеру для трьох сегментних груп споживачів продукту зеленого туризму. Визначено, що туристичний продукт має відповідати вимогам споживачів та задовольняти їх потреби і тому його основним завданням є здоровий споживач.


Ключові слова
продукт зеленого туризму, споживач продукту зеленого туризму, поведінка споживача, потреби, мотиви, потреби споживачів продукту зеленого туризму


Посилання
  1. Дурович, А.П., Анастасова, Л.М. Маркетинговые исследования в туризме / Учеб.-практ. пособие – М.: Новое знание, – 2002. – 348 с.
  2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / А.П. Дурович. – 7-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Новое знание, – 2007. – 496 с.
  3. Котлер Ф., Боуен Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ.. под. ред. Р.Б. Ноздрёвой. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 787 с.
  4. Бочкарева Т.В. Экотуризм: анализ существующего международного опыта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_tourism/bochkareva.htm.
  5. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : КНТЕУ, – 2009. – 463 с.
  6. Котлер Ф., Келлер К., Павленко А. та ін. – К.: Видавництво «Хімджест», – 2008. – 720 с.
  7. Юхименко Н.Ф. Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності. Автореферат. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченко, – 2003.
  8. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. 10-е изд. – СПб. : «Питер», – 2007. – 944 с.
  9. Клицунова В. Интепретация культурного и природного наследия белорусской деревни: школа впечатлений. Материалы Международной специализированной конференции «Агроэкотуризм – состояние и перспективы развития». – Минск, – 2010. – с.57-64.