Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку

Автори:
Галушка Зоя Іванівна
Сторінки:
20 - 24
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розкривається суть та принципи стратегічного менеджменту як нової управлінської філософії, систематизовано підходи до його визначення, виявлено причини та умови його виникнення, а також можливості успішного застосування.


Ключові слова
принципи стратегічного менеджменту, стратегічне управління, підходи до класифікації наукових шкіл стратегічного менеджменту


Посилання
 1. Бражник М.В. Научные школы стратегического управления: варианты классификации / М.В. Бражник [Електронний ресурс] // Проблемы современной экономики. – № 3(31). – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2706.
 2. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент: навчально-методичний посібник / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький. – Чернівці : Рута, 2006. – 248 с.
 3. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник / А.Л. Гапоненко., А.П. Панкрухин.  – 2-е изд. – М. : Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. – 464 с.
 4. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: учебник. / Л.Г Зайцев, М.И. Соколова – Экономистъ. – 2005. – 416 с.
 5. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебник / А.Т. Зуб. – 2 -е изд., перераб. и доп. – ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 432 с.
 6. Котельников В.Ю. Стратегическое управление. Принципиально новые подходы для эпохи быстрых перемен / В.Ю. Котельников. – М. : Эксмо, 2007. – 96 с.
 7. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Б.Т. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 623 с.
 8. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией / А.Н. Лапин – М. : ООО «Журнал «Управление персоналом», 2006. – 288 с.
 9. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 236 с.
 10. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел; [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2000. – 336 с.
 11. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Л.О. Прокопчук. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 511 с.
 12. Стратегический менеджмент / под ред. А.Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.