Особливості розвитку систем екологічного менеджменту в лісовому господарстві

Автори:
Кравець Павло Васильович
Сторінки:
196 - 202
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Опрацьовано особливості формування систем екологічного менеджменту в лісовому господарстві. Встановлено, що незважаючи на поширення функціональних стандартів, усі схеми лісової сертифікації містять певну частку системних вимог, які забезпечують формування каркаса екологічного менеджменту. При цьому невідповідності ведення лісового господарства функціональним стандартам значною мірою зумовлені нерозвиненістю системних елементів менеджменту. Сформовано низку пропозицій щодо подальшого розвитку лісової сертифікації.


Ключові слова
лісова сертифікація, екологічний менеджмент, лісове господарство, стандарти


Посилання
 1. Кравець П.В. Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні / П.В. Кравець, П.І. Лакида, Є.О. Кременецька та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 250 с.
 2. Ковалишин В.Р. Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів України: автореф. дис. к.е.н. / В.Р. Ковалишин. – Львів; – 2006. – 20 с.
 3. Кравець П.В. Аналіз законодавчо-правових, управлінських та лісівничих аспектів сертифікації в Україні / П.В. Кравець // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. збірник. – Львів, 2006. – Вип. 30. – С. 54-62.
 4. Кравець П.В. Концептуальні засади екологічної паспортизації лісогосподарської діяльності:  матеріали наук.-практ. конф. / П.В. Кравець, П.І. Лакида, П.Б. Попович. – К. : РВПС НАН України, 2007. – С. 129-134.
 5. Лісове господарство України. – К. : Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2010. – 64 с.
 6. Синякевич І.М. Екологічна сертифікація лісів України: проблеми і перспективи / І.М. Синякевич // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2002. – Вип. 54 (Лісівництво). – С. 33-36.
 7. Гусєва Т.В. Системы экологического менеджмента: учеб. пособие / Т.В. Гусева и др..; [под ред. Т.В. Гусевой]. – М.: ДеЛипринт, 2005. – 345 с.
 8. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник / [под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия)]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2008. – 1120 с.
 9. Стадницкий Г.В. Экология / Г.В. Стадницький, А.И. Родионов. – М.: Высшая шк., 1988. – 269 с.
 10. Статистичний щорічник України за 2008 рік. Державний комітет статистики України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 567с.
 11. Пахомова Н.В. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндерс, К. Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
 12. Certification Canada: 14001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.certificationcanada.org/english/iso_14001/
 13. Hortensius D. ISO 14000 and forestry management. ISO develops “bridging” document // ISO 9000 + ISO 14000 NEWS. – 1999. №4. – P. 11-20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tc207.org/PDF/News_Articles/1999/1999_1.pdf
 14. Forest Stewardship Council [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.fsc.org/
 15. Global Forest Resources Assessment. Main Report. – Rome: FAO, 2010. – 340 p.
 16. Kravets P. Economic tools of ecologically sound forestry in context of sustainable development in Ukraine / P. Kravets // Building insights of managerial economics and accounting towards sustainable forest management. Proceedings of the IUFRO unit 4.05.00 international symposium / [Edited by L. Zahvoyska, H. Jobstl, S. Kant, L. Maksymiv]. –Lviv: UNFU Press, Kamula, Ukraine. – P. 47-54.
 17. OECD Environmental Indicators. Development, Measurement and Use. Reference paper. – Paris: OECD, 2003. – 37 p.
 18. Programme Endourcement of Forest Certification [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pefc.org
 19. Upton C. The Forest Certification Handbook / C. Upton, S. Bass. – London: Earthscan, 1995. – 213 p.