Концептуально-методологічні основи синергетичного менеджменту підприємств. Модель цілеполагання

Автори:
Шевцова Ганна Зіївна
Сторінки:
167 - 174
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто концептуальні питання цілеполагання та різні підходи до формування системи цілей підприємства. Досліджено проблему узгодження різноспрямованих інтересів основних контактних груп. Запропоновано концептуальну модель цілеполагання як складову організаційно-управлінського забезпечення синергетичного менеджменту підприємств.


Ключові слова
синергетичний менеджмент, бачення, місія, ціль-аттрактор, модель цілеполагання, декомпонування


Посилання
 1. Шевцова Г.З. Рівні розвитку та особливості синергетичного менеджменту підприємств / Г.З. Шевцова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 5 (111). – Ч. 2. – С. 221-228.
 2. Шевцова Г.З. Принципи організації синергетичного менеджменту підприємств / Г.З. Шевцова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика. – Ч. ІІ. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 681-690.
 3. Шевцова Г.З. Трансформація функції цілеполагання в системі синергетичного менеджменту підприємств / Г.З. Шевцова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 7. – С. 179-183.
 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб : Изд-во «Питер», 1999. – 416 с.
 5. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р.Х. Холл. – СПб : Изд-во «Питер», 2001. – 512 с.
 6. Раєвнева О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О.В. Раєвнева. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.
 7. Miles R.E. Organizational Strategy, Structure and Process / R.E. Miles, Ch.C. Snow. – New York: McGraw-Hill, 1978. – 274 p.
 8. New Perspectives on Organizational Effectiveness / [ed. S. Goodman, J. Pennings]. – San Francisco: Jossey-Bass, 1977. – 275 p.
 9. Клейнер Г. Механизмы принятия стратегических решений и стратегическое планирование на предприятиях / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 1998. – № 9. – С.46-65.
 10. Клейнер Г. Эволюция и реформирование промышленных предприятий: 10 лет спустя / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2000. – № 5. – С.62-74.
 11. Клейнер Г. Институциональные аспекты реформирования промышленных предприятий / Г. Клейнер // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 4. – С. 24-30.
 12. Отенко И.П. Моделирование учета и согласования интересов участников в процессе реструктуризации предприятия / И.П. Отенко, Н.А. Москаленко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2003. – Вип. 185. – Т. 1. – С. 205-209.
 13. Ромашова И. Методика согласования целей участников бизнес-процессов [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http://www.logolex.com.ua/articles/13/339/.